Enter your keyword

Daily Archives: април 30, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Колективни игри

Колективни игри

Играта е едно от най-добрите средства за установяване на контакт и изграждане на близост. Всички игри по някакъв начин представляват различни интерпретации на връзката на човека с околните. Със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” се увериха в потребността на играта.