Enter your keyword

Daily Archives: юли 2, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Дни на отворените врати

Дни на отворените врати

в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен. Инициативата е в изпълнение на Дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката с ученици/родители“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение” , финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. На 17 и 24 […]