Enter your keyword

Daily Archives: март 14, 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

ДЕНЯТ НА “ПИ”

ДЕНЯТ НА “ПИ”

На 14 март отбелязваме “Денят на π”. В Eвклидовата геометрия π може да бъде дефинирано както като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, така и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна неговия радиус. Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена […]