Enter your keyword

Monthly Archives: март 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

60 години, 60 рози, 60 минути

60 години, 60 рози, 60 минути

Ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри”, засадиха 60 рози по повод 60-годишнината на гимназията. „Те се организираха и реализираха идеята си много бързо, набавиха цветята, решиха къде и как ще ги разположат, за да оставят нещо след себе си“, разказва директорът на училището инж. Татяна Башева–Кънева. При засаждането им е използвана тор, която учениците сами произведоха […]

Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение

Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение

На 15.03.2023 г. по инициатива на Регионално управление на образованието – гр. Сливен, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ постави началото на форума „Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение“, на който присъстваха 80 директори, заместник-директори и учители по професионална подготовка от четирите области на Югоизточна България – Стара […]

Пролет + ученици = чистота

Пролет + ученици = чистота

На 22.03.2023 г. учениците от 8 а клас на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен почистиха района около местността Селището и отбелязаха настъпването на пролетта. Пролетта е сезонът, който ни дава силата и увереността, че може да успеем във всичко. Нека бъдем здрави и упорити, за да сбъднем всичко, което желаем! […]

Ученически практики – 2

Ученически практики – 2

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” се включиха в реализирането на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда по професии и специалности. 28 ученици от 10 и 11 клас […]

ДЕНЯТ НА “ПИ”

ДЕНЯТ НА “ПИ”

На 14 март отбелязваме “Денят на π”. В Eвклидовата геометрия π може да бъде дефинирано както като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, така и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна неговия радиус. Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена […]