Enter your keyword

от учебната 1962-1963 г. до учебната 1981-1982 г.

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ръководителите
Общообразователни предмети
Специални предмети, лаборатория и практика

През 1962 – 1963 г. на мястото на Втора смесена гимназия „Георги Кирков“ се открива Техникум по електротехника. Общо към електротехникума се оформят 13 паралелки. За директор на новосъздадения техникум е назначен Иван Пехливанов, след него ръководството се поема от инж. Георги Михайлов.

Теоретическите занятия се водят в новопостроеното крило на гимназия „Добри Чинтулов“, а практическите занимания в бившия затвор.

Липсата на собствена материална база създава и първите трудности на техникума. Учи се на две смени, нагледните средства и материали по техническите предмети са оскъдни, стаите нямат необходимото осветление и отопление. Благодарение на колектива за кратко работилниците са приведени в готовност за провеждане на занятия. А изработените от учениците предмети – хелиографи, апарати, калорифери, трансформатори и др., намират прием както на пазара така и от някои предприятия. С помощта на тези средства са закупени измервателни уреди, инструменти, нагледни пособия и се обзавежда инструменталната. Всичко това на обща стойност от 28 820лв. Безвъзмездно от различни предприятия са  предоставени машини и съоръжения на стойност 30 000лв. В работилниците е въведена поръчковата система. Всички изработени детайли са предназначени за обзавеждане на предприятия или за пласиране на пазара. Важен въпрос на практиката е да се утвърди фонд работна заплата на практикуващите ученици.

За повишаване знанията и интереса на учениците по различните учебни дисциплини се провеждат олимпиади, вечери и конкурси по физика, математика, електротехника и др. Организират се и първите кръжоци:

 • Художествено слово
 • Изобразително изкуство
 • Двигатели с вътрешно горене
 • Електроника
 • Електрозаварки
 • Физкултурен колектив

 

През учебната 1963 – 1964 г. се увеличават числеността на курсистите, разнообразието на профилите, а също и броят на преподавателите (назначени са 25 нови учители). Въвежда се кабинетна система, която позволява на учителите да онагледяват уроците и да провеждат лабораторни занятия в добра обстановка. Обзаведени са следните кабинети:

 • Механични технологии
 • Електровакуумна техника
 • Електротехника
 • Машинно чертане
 • Ел. машини и апарати
 • Езиков кабинет с оригинална демонстрационна маса
 • Математика
 • Лаборатории по ел. машини и измервателна техника

Предприятията „Елпром“, „Васил Коларов“, „Победа“, широко отварят врати за провеждане на учебна практика. Училищното ръководство предлага през учебната 1964 – 1965 г. да се осигурят командировки на специалисти до СССР, Ленинград с цел обмяна на опит в техникума по електровакуумна техника. За подобряване специализираната подготовка на учениците са организирани следните кръжоци:

 • Радиотехника
 • Електротехника с практика
 • Стругарство
 • Стъкларство
 • Математика
 • Художествено слово
 • Електротехника
 • Стенография

Организира се месец на електротехниката, през който се провеждат срещи с производственици, вечер на специалностите, изложба на устройства изработени от ученици, екскурзии и др.

През учебната 1964 – 1965 г. в дневното обучение има курсисти от всички курсове, увеличава се броят на вечерните паралелки, назначени са още пет преподаватели. Утвърден е клуб на техниката със следните секции:

 • Конструктивно чертане
 • Радиоелектроника
 • Математика

Художественият колектив с ръководител Григор Григоров е отличен като градски и окръжен първенец. С подръчен материал и доброволен труд се построяват волейболна и баскетбол. Организират се летни селскостопански бригади. Гордост за всички са учениците:

 • Георги Петров – знаменосец
 • Мобка Попова – асистент
 • Петя Ламбова – асистент

На педагогически съвет за патрон на училището е предложено и избрано  името на Мария Склодовска – Кюри. През 1965 година за пръв път е отбелязан патронни празник на техникума.

През учебната 1965 – 1966 г. се обучават 31 паралелки. Назначени са още 14 нови преподавателя. На учителски съвет са поставени следните основни задачи през тази учебна година:

 • Издигане обучението на техникума до равнището на творческа дейност
 • Разнообразяване методите на работа за повишаване ефективността на урока
 • Подобряване на производствената практика и условията на работа
 • Набелязани са мерки за работа с изоставащите

В първите градски олимпиади по математика, ученици от техникума завоюват първите места. На националната конференция по български език са изпратени двама учители – г-жа Гюзелева и г-н Ангелов. Проведени са изнесени открити уроци от преподавателите Долапчиева, Павлова, Хрусанова, Стефанова, Димова, Големанов, Момчилов, Минчев, Рашев, Караиванова, Митев и Гергова. Кабинетите се снабдяват с дефицитни прибори и апарати на стойност 11 000лв. Докато през 1964 – 1965 г. техникумът е имал план 8 900лв., то през тази учебна година той е завишен 4 пъти. Планът е изпълнен с надпланова продукция 56 000 лв. В края на учебната година за златен медал са предложени учениците Георги Стоилов и Станчо Златев.

През учебната 1966 – 1967 г. новопостъпилите ученици са 272. От тях 142 са в 4 редовни паралелки, а останалите 130 в 4 задочни паралелки. Учителският състав наброява 52 преподаватели. Открити уроци са изнесени от преподавателите Ангелов, Стефанова, Цеков,  Великов, Димова, Коларова, Желязкова, Караиванова, Балулов, Бакалова, Големанов, Колев,  Маринов. За обзавеждане на кабинети, работилници и лаборатории са поучени безвъзмездно апарати, като ват – метри, хидравлична преса, ексцентър преса и др. Отново е преизпълнен производствения план с печалба от 30 000лв.

През учебната 1967 – 1968 г. приетите паралелки за дневно обучение са 3, а за вечерно – 11. Новите преподаватели са 29. Държавният изпит по практика, за някои дипломанти, е обзавеждане на лаборатория по специалността „Електрически мрежи“. Поставената задача е изпълнена под прякото ръководство на учителите Василев, Колев, Рашев и Минчев. Помещенията, предоставени от гимназия „Добри Чинтулов“, са 11 учебни стаи, свързващите ги коридорни части и санитарни възли, са крайно недостатъчни за нуждите на техникума.

През учебната 1968 – 1969 г. в първи курс са постъпили 178 ученика. В техникума има 17 паралелки дневна форма, 2 паралелки стъкларски техникум и 8 паралелки вечерно обучение. Преподавателите са 57 на брой. За нуждите на учащите са създадени извънкласните форми:

 1. Клуб на младия техник
 2. Клуб на приятелите на изкуството
 3. Политически звена
 4. Школи по математика
 5. Кибернетика и живот
 6. Школа по физика

„Клуб на младия техник“ включва няколко секции, а именно

 1. Секция по радиотехника – ръководител г-н Далакчиев
 2. Секция радиооператори – обслужва радиостанцията на техникума
 3. Секция по електроника – ръководител г-н Великов
 4. Секция по автоматика – ръководител г-н Божинов
 5. Секция по астрономия – ръководител г-н Атанасов
 6. Кръжок по физика – ръководител г-жа Димова

Клубът „Приятели на изкуството“ обединява следните секции:

 1. Кръжок по художествено слово – ръководител г-жа Желязкова
 2. Драматичен състав – ръководител г-жа Желязкова
 3. Танцов състав – ръководител г-н Едрев
 4. Хор
 5. Мандолинен оркестър – ръководител г-н Големанов; в състава му влизат 22 оркестранти
 6. Естраден състав – ръководител г-н Балулов
 7. Духов оркестър – ръководител г-н Петър Петров

 

През учебната 1969 – 1970 г. в техникума се обучават 905 курсиста. Има 17 паралелки дневно обучение, 6 паралелки вечерно и 9 паралелки задочно.. Наличната база не отговаря на нарасналите нужди. Учебните занятия се водят на три смени. Няма стол, а физкултурният салон се ползва от 4 учебни заведения. Техническите нагледни средства, 3 киномашини, 5 телевизора, 4 епидиаскопа, грамофони, магнетофони, снимачни камери, прожекционни апарати и др., намират все по – голямо приложение в урока. Голяма заслуга за снабдяване с необходимата апаратура имат г-н Георги Далакчиев, г-н Кольо Великов, г-н Иван Драгиев – домакин, г-н Рашев. В добро състояние се поддържа и машинната лаборатория с отговорник г-н Господин Колев и г-н Минчев. В междуградско състезание за икономиката на нашата страна, отборът се класира на първо място между техникумите, а отборът по волейбол под ръководството на г-н Маринов, се класира на първо място в града.

Новата учебна 1970 – 1971 г., започва с нов директор г-н Кольо Великов, в новопостроената модерна сграда, която е просторна и обзаведена за нуждите на учащите се. За кратко са снабдени и оборудвани лабораториите, работилниците, ученическия стол, медицински кабинет, зъболекарски кабинет. Обучението протича на една смяна. Има 18 паралелки дневно обучение, 3 паралелки вечерно, 1 паралелка сменно обучение и 8 паралелки задочно обучение. Под ръководството на г-н Божинов, се провежда практика в заводите на Твърдица, Ямбол и Бургас. Двама ученици – Костадинка Стоянова от Ⅰв курс и  Стефко Иванов от Ⅲб курс получават награди от ЦК на ДКМС. Възпитаниците на техникума Йордан Петков, Марко Иванов и Калинка Балтова вземат Ⅰ – во място в окръжното състезание по математика и физика.

Учебната 1972 – 1973 г. стартира с 16 паралелки дневно обучение, 4 – вечерно и 8 задочно обучение. Учителския колектив наброява 41 преподавателя. Основните задачи през тази учебна година са:

 1. Усъвършенстване структурата на урока и обновяване на учебния процес
 2. Научната организация на педагогическия труд

Съгласно новите учебни програми са обособени отделни лаборатории по електрически машини, електрически и електронни измервания, ел. обзавеждане, ел. снабдяване и релейна защита, автоматизация на машини, механизация и автоматизация на производството, осветителна и вакуумна техника. Учебно – производствения план за тази учебна година е изпълнен 146 %, като произведената продукция е на обща стойност 68 200лв.

С голям ентусиазъм е посрещната вестта за сключеното в Париж примирие, което слага край на жестоката война във Виетнам.

На градски и окръжни първенства, отборът по волейбол се класира на Ⅰ – во място, а този по баскетбол на ⅠⅠ –  ро място. Техникумът е класирана на Ⅰ – во място в окръга при отчитане резултатите от Ⅴ преглед на ТНТМ. В създаденият клуб на ТНТМ участват 145 ученика. Разработени са 10 реферата и 40 макета. Фотокръжокът е заснел повече от 30 филма за събитията от живота на техникума.

През учебната 1973 – 1974 г. в техникума се обучават 13 паралелки дневно обучение, 3 паралелки вечерно обучение и 9 паралелки задочно обучение. Четирима са новоназначените преподаватели. С гордост се отбелязва ученикът Димитър Г. Стоянов от Ⅱа курс, който е включен в националния отбор по физика за международните състезания в Полша. Отборът по физика и математика се класира на Ⅱ – ро място. В кръжоците на г-н Балулов и г-н Евстатиев, са разработени 32 макета и съоръжения. За участие в Ⅶ преглед на ТНТМ клубът е класиран на Ⅰ–во място от техническите клубове. Отборите по баскетбол и волейбол са класирани на първо място в градските и окръжни първенства. Отборът по футбол е на второ място, а отборите по плуване и шах са класирани на трето място.

През учебната 1974 – 1975 г. се обучават общо 12 паралелки дневно обучение, 2 – вечерно и 7 – задочно. Назначени са трима нови преподаватели. Особен интерес се проявява към клуба на ТНТМ с ръководители г-н Балулов, г-жа Бобева и г-н Евстатиев (на окръжната изложба на ТНТМ, макет на клуба е удостоен с първа награда). Интерес има и към школата по физика с ръководител г-жа Димова и към школата по математика с ръководители г-жа Димитрова и г-жа Долапчиева. Гордост за техникума е ученикът Димитър Стоянов, който е класиран на първо място в републиканската олимпиада по физика и се подготвя за участие в международната такава в ГДР. Отборите по волейбол и баскетбол са градски и окръжни първенци, като отборът по волейбол за 12 пореден път се класира на първо място. По този случай г-н Маринов получава благодарствено писмо от БСФС.

През учебната 1975 – 1976 г. се провеждат вечери на специалностите „Електронна техника” и „Автоматизация на производството“, на които представители на предприятията запознават учениците с тяхната дейност и развитие. И тази учебна година отборите по баскетбол, волейбол и футбол завоюват челните места в градските и окръжни първенства. Похвално е представянето и на олимпиадите по физика и математика, в следствие на което, ученикът Димитър Стоянов, е избран да участва в националния отбор по физика на международната олимпиада в Унгария.

Учебната 1976 – 1977 г., стартира с 12 паралелки дневно обучение, 1 – вечерно и 11 – задочно. Назначени са 5 – ма нови преподавателя. Благодарение на Господин Колев и Златко Златев, е преустроена лабораторията по електрически машини, съгласно разделите в учебната програма. За обогатяване на материалната база се грижат също г-н Балулов, г-жа Велева и г-жа Димова. За повишаване на квалификацията на учители основна заслуга има г-жа Кадънкова. Посещават се електротехникума в град Варна и механотехникума в град Шумен, което допринася за реализирането на добрия опит. Организирани са срещи с първенци от производственото предприятие ЕВЗ „Ленин“. Физкултурните отбори отново са на челни места. В продължение на 13 години с името на ТЕТ „Мария Кюри“, започват окръжните първенства. На градските прегледи клубът на ТХТМ е класиран на първо място. Благодарение на добрата организация на есенната бригада, под ръководството на г-н Далакчиев, е завоювано челното място от бригадирското лято на 1976 г.

През новата учебна 1977–1978 г., наред с развитието на материално-техническата база, не спира и усъвършенстването на преподавателите. Под ръководството на г-жа Д. Кадънкова, се изучава и внедрява, добрия педагогически опит от наследството на Сухомлински.

Произведени са изделия на обща стойност 79 520 лв., а представителите на лекоатлетическите отбори, отново са гордост за техникума (спечелени са 3 купи, 12 флагчета и 40 медала, от тях 30 – златни). В олимпиадата по математика участват 158 ученика в Ⅰ-ви кръг, 40 са участниците във Ⅱ-ри кръг, а в Ⅲ-ти кръг има класиран на първо място.

С настъпването на учебната 1978–1979 г., продължава оборудването на лабораториите и работилниците. Малко техникуми могат да се похвалят с материално-техническа база като тази на ТЕТ „Мария Склодовска-Кюри“. Не изостава развитието и на учебния процес. За правилното му протичане и добри резултати се грижат всички преподаватели, които създават емоционално благоприятна атмосфера за творческа изява на всички ученици. Отличителни в старанието си по тази дейност са г-жа Д. Кожухарова, г-жа А. Коларова, г-жа Д. Кадънкова, г-жа Д. Желязкова, г- жа Д. Димитрова, г-жа М. Атанасова, г-н Г. Далакчиев и г-н Д. Митев.

През учебната 1979–1980 г., за формиране на интерес в учениците към избраната от тях професия е изградена система за нравствено-психологическа подготовка на учениците за активна дейност в материалното производство. Преподавателите Момчилов и Колев, използват възможността по специална практика да посетят завода за високоволтова апаратура в гр. Толбухин. И през тази година клуба на ТНТМ е отличен с грамота, класиран е на първо място и е обявен за клуб „ЕТАЛОН“. Поставя се началото на училищния музей, за което особена заслуга има г-жа Ана Борисова.

Учебната 1980–1981 г., се характеризира с много забележителни събития  – 1300г. България, 90 години БКП, честване на Константин Философ. Провеждат се радиопредавания за изтъкнати борци – Съби Димитров, Иван Грудев, Иван Лилов. Разработени са реферати за българските столици – Плиска, Преслав, Търново и София. Ученици, под ръководството на г-жа А. Коларова, изнасят вълнуващ рецитал от произведения на старогръцки творци.

Новата учебна 1981–1982 г., наречена юбилейна за техникума, се характеризира с висока ефективност и мобилизация на усилията както на учителите, така и на учениците. Основните задачи през настоящата учебна година са:

 1. Повишаване ролята на училището за постигане на високо ефективна реализация на младите специалисти.
 2. Повишаване на научно-методическата и педагогическата квалификации на преподавателите.
 3. Обогатяване на материалната база и учебно-производствената дейност.
 4. Подобряване ръководно-контролната дейност.

 

През годината, в която се е чествала 100-годишнината от рождението на Георги Димитров, са планувани и проведени редица мероприятия и събития. Проведени са вълнуващи срещи с писателя Николай Хайтов и с бивши възпитаници на техникума.