Enter your keyword

“Театърът като образователен инструмент” и приложението му в класната стая

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

След посещение в Барселона по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000079106 „Театърът като образователен инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната стая“, на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициент ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“- гр. Сливен, преподаватели от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” приложиха наученото в часовете си.