Enter your keyword

Спешни Телефони!

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Телефони за контакти

с отговорните институции, в случай на дете жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

112

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112 – за спешни повиквания – случаи на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото

044/64 43 05, 044/64 43 25

Детска педагогическа стая

044/611 020, 0879600339

РИО – СЛИВЕН – ИЛОНКА ТОЛЕВА

116111

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://116111.bg

044/62 57 25, 044/62 50 83

Отдел ``Закрила на детето `` – гр.Сливен

(02) 981 76 86

Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие