Enter your keyword

ПРОЕКТИ ПОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

На 27 април в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ се откри нов учебен кабинет по електрообзавеждане на транспортна техника.
Той е оборудван по Проект „Модернизирана база – гарант за качествено професионално образование и обучение в партньорство с бизнеса“, финансиран от НП „Професионално образование и обучение“ и съфинансиран от „Гар Агент“ ООД.
Гости на събитието бяха Ленко Кренчев – старши експерт в РУО Сливен, Кирил Вълев – технически директор в „Гар Агент“ ООД, Иван Лютов – управител и Симеон Ичеренски – мениджър сервизна дейност от „Кале Ауто TOYOTA“ ЕООД Сливен, Димитър Панов – управител на „Панос – 85“ ЕООД и Светослав Христов – ментор на учениците от EVN Bulgaria – КЕЦ Сливен, които поздравиха учителския колектив и учениците за новата придобивка.
По време на откриването бе представена съвременната апаратура за диагностика на автомобили, с която ще се обучават учениците.
Стойността на инвестицията е 99 372 лв.

На 22.10.2021 г. беше подписан договор между Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” – гр. Сливен и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) по конкурсна процедура 33.20-2021.

Име на проекта: Заедно в многообразието в училище

Основната цел на проекта е: Обхващане и задържане в образователната система децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Проектното предложение ще обхване следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

Стратегическа цел 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства.

Стратегическа цел 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация

на българската образователна система.

Стратегическа цел 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите

малцинства.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени  по проектното предложение са следните:

  • Дейност 1 Организация и управление
  • Дейност 2 Информиране и публичност
  • Дейност 3 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
  • Дейност 4 Осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда

Продължителността на проекта ще бъде 9 месеца.

ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен, сключи договор със Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за финансиране на дейностите по проекта на 22.10.2021 г.

По проекта ще бъдат сформирани 5 групи. Ще
бъдат включени 34 ученика от различни етноси. При желание на
повече ученици да се включат в дейностите по проекта, ще бъдат
включени и те. Ще се сформират 4 групи от по 5 ученика и 1 група
със занимания по интереси с 14 ученика. При невъзможност за
присъствено обучение, учениците ще участват в дейностите
дистанционно. Ще се проведат срещи с родителите на учениците.

 

За повишаване на компететността на педагозите в училище ще се
проведе обучение на тема: Обучение на учители за работа в
мултикултурна среда. С провеждането на обучение на педагозите
от училище, ще се обогатят теоретичните знания, свързани с
концепции като приобщаване в образованието за практичното им
прилагане в мултикултурна среда. Повишаване на толерантността
в училище и съхраняване и развиване на културната идентичност
на децата и учениците от етническите малцинства. В обучението ще се включат 22 педагози от ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

Училищната библиотека при Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен съществува от 1962 г. Тя разполага с над 22 хиляди броя книжен фонд от различните отрасли на знанието. За съжаление една голяма част от този фонд съдържа остаряла и неактуална информация.Библиотеката има статут и правила за ползване. Тя е звено на структурата ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” и има за целда подпомага учебния процес на учениците и преподавателите чрез предоставяне на свободен достьп до библиотечния фонд книги, периодика, библиографска информация, технически средства. Тя коплектова, съхранява и обработва художествена и техническа литература и вторични документи (монографии, графики, албуми, справочници, енциклопедии, речници, каталози и периодични издания-вестници, списания, както и некнижни документи – DVD, касети на български и чужди езици).

Библиотеката изучава потребностите на специалистите и учениците по учебните програми, обслужва служителите при училището и читателите   чрез заемане за дома и в читалнята на библиотеката; комплектова и обогатява собствения си фонд, съобразно профила и учебните програми на училището чрез покупка на научна и художествена литература, дарения и книгообмен.

Библиотеката е получила дарения от преподаватели и ученици от училището, от сливенски писатели и поети, издания на техни творби – поезия и проза,  от сливенската Митрополия, от Български червен кръст, от Държавна агенция „Гражданска защита”, на които изказваме своята искрена благодарност. В началото на всяка учебна година запознаваме осмокласниците с библиотеката, статута и правилата за нейното ползване, с библиотечния фонд по различните отрасли на знанието, периодиката, каталози и картотеки и обучаваме учениците  как да  си служат с тях, провеждаме библиотечно ограмотяване.

Библиотеката извършва и културно-масова работа: срещи с писатели и поети, обсъждане на книги, литературни четения – поезия и проза на български и чужди   автори, подреждане на витрини с нови книги и фотоизложби, участия в празниците от календара, ежегодно се включваме във Фестивала на книгата, организиран от Универсална научна библиотека „Сава Доброплодни” – гр. Сливен, имаме съществен принос в научни конференции и всички културни общоградски инициативи и празници.

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Основни цели:

1.  Прилагане на индивидуален и иновативен  подход към всеки ученик за да се развие и усъвършенства неговия талант.

2. Придобиване на ключови знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на  сложни детайли; за работа със справочна литература; за изработване на конструктивна документация на изделия; усвояване стандартите при изработване и разчитане на техническа документация.

3. Мотивиране и стимулиране на преподавателите за допълнителна работа с талантливи и надарени ученици.

4. Мотивиране и стимулиране на учениците за участие в Националната олимпиада по техническо чертане.

 

Основни дейности:

Дейност 1. Изработване на скици и чертежи  на сложни детайли от натура

1.1 Изработване на скици на сложни  детайли от натура

1.2 Изработване на чертежи на сложни детайли

2. Разчитане на сборни чертежи  на сложни изделия

3. Детайлиране от чертеж на общия вид на сложни машиностроителни изделия

4. Изработване на чертежи и изготвяне на изложба във фоайето на училището след приключване на дейности 1, 2 и 3

5. Провеждане на Общински кръг на олимпиада по техническо чертане

6.  Участие в  Областния  кръг на олимпиада по техническо чертане

7.  Участие в  Националния  кръг на олимпиада по техническо чертане

В „Модерни работилници за практически умения, отговарящи  на съвременните изисквания на пазара на труда” ще  се обучават възпитаниците на ПГЕЕ „Мария Кюри” гр. Сливен.

Проектът е одобрен от Министерството на образованието младежта и науката  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и е на стойност 90 711 лева.

Реализацията на настоящия проект дава възможност да се обновят и оборудват работилниците и лабораториите по три от от изучаваните в гимназията професии със съвременни технически средства за обучение.

Оборудването включва работни маси както за учениците, така и за техните преподаватели, измервателна апаратура, прибори за контрол и диагностика,  инструменти, и стендове за обучението по учебна практика.

Ще се достави и монтира оборудване в корпуса по учебна практика за обучение на съвременно равнище. Предстои оборудване на три съвременни кабинета по учебна практика по: Компютърни мрежи, Асемблиране на персонални компютри и по Микропроцесорна техника. Ще бъдат обучени учители за работа с новоинсталираното оборудване в корпуса.

Проекта се реализиране в партньорство с фирма „Артех” ООД гр. Сливен, която предлага реални работни места на 36 ученици от професионалната гимназия. Предоставянето на практически умения и компетенции на реално работно място ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши успешната реализация на трудовия пазар. Тази инвестиця в областта ще допринесе за създаване на благоприятна среда за укрепване на интелектуалния потенциал и професионалната реализация  на учениците от гимназията и ще засили връзките между образователната институция и бизнеса в града в съответствие с нуждите на пазара на труда.

ПГЕЕ “Мария Кюри” е държавно училище, подчинено на МОН. Гимназията има ключово значение като учебно заведение на град Сливен и подготвя кадри за перспективни професии за региона.