Enter your keyword

Актуализиране на образователния процес

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Инвестира във вашето бъдеще!

Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Партньор:Майкрософт България ЕООД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

проект „Актуализиране на образователния процес в  ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” – Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ , Договор № Д01-4319/13.08.2013г.

Срок на изпълнение на проекта – Август 2014 година

Финансиране – 100 788.05 лева

 • Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ
 • Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в професионалната гимназия
 • Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ
 • Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора
 • Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта
 • 70 ученици от ПГЕЕ „Мария Кюри”, на възраст между 15 и 18 години
 • 6 учители по професионална подготовка
 • Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
 • Дейност 2: Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка

– Сървърни приложения – Windows Server, SQL Server

– Приложения за разработка – .NET, Expression Studio

 • Дейност 3: Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности

– „Виртуална лаборатория”

– тестов център за професионална сертификация

 • Дейност 4: Актуализиране на учебната програма и изпитни материали  по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор
 • Дейност 5: Провеждане на семинари и работно посещение
 • Дейност 6: Провеждане на обучения на ученици
 • Дейност 7: Осигуряване на публичност на проекта

Настоящият проект ще повиши пригодността за заетост на работната сила чрез предоставяне на качествени услуги в образованието и обучението. Ще бъде създаден ефективно работещ механизъм за удовлетворяване на нуждите на бизнеса и устойчиви връзки между националната система на образование, професионалното обучение, предоставяно от професионалното училище и бизнеса.

Успехът на проекта ще се отрази на целевите групи в три основни направления:

Ø Повишаване на професионалната квалификация и конкурентноспособността на учениците, излизащи на пазара на труда;

Ø  Повишаване квалификацията на преподавателския състав;

Ø Подобряване на образователната среда, правейки я адекватна на съвременните потребности;

Успехът на проекта ще повлияе няколко основни обществено-икономически сфери:

Ø Общността на работодателите – чрез адекватно обучени потенциални бъдещите служители;

Ø Общността на преподавателското съсловие – чрез повишаване на собствената им квалификация и създадените контакти в процеса на реализация на проекта, подобрени условията на труд;

Ø Образователната институция – подобряване на общото ниво на подготовка на учениците и повишаване на рейтинга на училището;

Ø Широката общественост – индиректен ползвател на компетенциите на обучените кадри;