Enter your keyword

Административни услуги

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на диплома за средно образование


Прием и преместване на ученици в държавните и в общинските училища


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Заявление за допускане до ДЗИ


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация