Enter your keyword

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 26 юни 2024 г.  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен взе участие в Панорама на образованието. Инициативата е в изпълнение на Дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката с ученици/родители“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение” , финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Ученици и учители представиха на кандидат-гимназистите и на техните родители специалностите, които са утвърдени в държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година. Учениците демонстрираха знания и умения, придобити по време на обучението им, както и изделия, изработени от тях.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.