Enter your keyword

Колективни игри

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Колективни игри

Колективни игри

Играта е едно от най-добрите средства за установяване на контакт и изграждане на близост. Всички игри по някакъв начин представляват различни интерпретации на връзката на човека с околните. Със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” се увериха в потребността на играта.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.