Enter your keyword

„Професионално образование и обучение“

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

„Професионално образование и обучение“

„Професионално образование и обучение“

Проект „Повишаване на професионалните компетентности на учениците в областта на ИКТ и електротехниката“,№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000079176

Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“

            В рамките на проекта  20 ученици проведоха практическо обучение в реална работна среда в гр. Брага, Португалия в периода 18.06 – 01.07.2023 г. във фирми, опериращи в секторите ИКТ и електротехника.

            10 ученици, изучаващи „Приложно и системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ стажуваха в ИТ компанията Tek4Life, където  имаха възможност да усвоят умения за асемблиране, диагностика и ремонт на компютърни системи; инсталиране на системен и приложен софтуер; изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи; създаване на уебсайт с WordPress и уебсайт одит.

            10 ученици от специалностите „Електроенергетика“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“ практикуваха в сервизите на BR Car, където придобиха умения за изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на автотранспортна техника.

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.