Enter your keyword

“Театърът в обучението”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

“Театърът в обучението”

“Театърът в обучението”

На 05.04.2023 г. в ПГЕЕ „Мария Кюри“ се проведе вътрешна квалификация на тема „Театърът в обучението“.
Целта е свързана с нуждата от повишаване на мотивацията, принадлежността и интереса на учениците към учебния процес, както и тяхното задържане и приобщаване в училище.
Представен беше проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000079106 „Театърът като образователен инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната стая“, програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициент ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“- гр. Сливен
Повишаването на компетентностите на учителите по отношение на усвояване на театрални техники за предаване на учебното съдържание, разрешаване на конфликти и управление на класната стая, им позволява да държат учениците мотивирани, въвлечени и преживяващи образователния процес.
Това ни позволява да поддържаме високо качество и ефективност на образователно-възпитателния процес и да се превърнем в желано място за обучение, развитие и изяви.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.