Enter your keyword

Ученически практики – 2

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ученически практики – 2

Ученически практики – 2

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” се включиха в реализирането на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда по професии и специалности. 28 ученици от 10 и 11 клас – специалности: „Компютърна техника и технологии“ , „Системно програмиране“ и „Приложно програмиране“ се включиха в проекта от началото на месец Януари. Те са разпределени във фирмите: „МГ Компютърс ООД“, „Вайнпроджект – ЕООД“, „Инфокомпютърс ООД“. Допълнителните практики на учениците в реална работна среда и взаимодействието с работодателите повишава интереса им към обучението чрез работа. Адаптират се бързо на работното място с помощта на наставници, изпълняват с желание поставените им задачи. Основната цел на проекта е учениците да приложат на практика придобитите знания и умения, както и повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.