Enter your keyword

Твоят Час

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

 

проект “ТВОЯТ ЧАС”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

  • Заявление и декларация за информирано съгласие – Приложение 2
  • Анкетна Карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“Приложение 4
  • Индивидуална Образователна Карта – Приложение 5