Enter your keyword

Профил на купувача

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

О Б Я В А

Професионална гимназия  по електротехника и електроника “ Мария С.Кюри “ Сливен обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните помещения:

 

Обект № 1  – Помещение  за продажба на закуски – 30 м2 в източната страна на партерния   етаж на сградата. Първоначална тръжна наемна цена – 220,00 лв.

 

Срокът за наемане е 3 години.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Закона за храните и са длъжни да спазват Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците  и Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

Консумативните разходи/ ток , вода,  такса смет/ и налагащи се основни и текущи ремонти са за сметка на наемателя.

Имота е публична държавна собственост, намиращ се на адрес:

гр.Сливен ,ул.Банско шосе”21.

Оглед на обекта  и закупуването на тръжната документация ще се извършва от 07.03.2022г до 06.04.2022г от 9:00 до 13:00 часа в сградата на ПГЕЕ “ Мария Кюри “ Сливен.

Цена на тръжната документация -10/десет/ лв.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга е до 15:00 часа на 06.04.2022 г.

 

Дата на провеждане на търга 07.04.2022гс начален час 13:00 часа в сградата на ПГЕЕ “Мария Кюри “ Сливен.

 

За справки:

Тел.: 044/625248

Ръководството на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Покана

Приложение № 1 Проект на техническо задание

Приложение № 2 Договор за изпълнение

Технически паспорт сгради

   ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от ПГЕЕ „М.Кюри“, град Сливен с предмет: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр. Сливен – училищна сграда и учебно-производствен корпус –/ лаборатории и работилници/”, обявена с публична покана РД-07-252/20.11.2014г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 20.11.2014г. до 01.12.2014г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9036307

КРАЕН СРОК за предаване на офертите – 14.30 часа на 01 декември 2014г.

Офертите ще бъдат отворени – 15:00 часа на 1 декември 2014г.

1. Заповед

2. Публична покана

3. Документация

4. Методика – най-ниска цена

5. Приложения (в DOC)

Протокол

ДоговорТП

На 12 декември 2014 г. е извършено 100% авансово плащане по Договора.

5.  Енергийно обследване

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от ПГЕЕ „М.Кюри“, град Сливен с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект: Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр. Сливен – училищна сграда и учебно-производствен корпус –/лаборатории и работилници/”, обявена с публична покана РД-07-253/20.11.2014г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 20.11.2014г. до 01.12.2014г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9036308

КРАЕН СРОК за предаване на офертите – 14:30 часа на 01 декември 2014г.

Офертите ще бъдат отворени – 15:00 часа на 1 декември 2014г.

1. Заповед

2. Публична покана

3. Документация

4. Методика – най-ниска цена

5. Приложения (в DOC)

Протокол1

Протокол2

ДоговорЕО

На 12 декември 2014 г. е извършено 100% авансово плащане по Договора.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ