Enter your keyword

Проект Леонардо

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Програма “Леонардо да Винчи”
Проект № 2008-1-LT1-LEO04-00073 със заглавие “Приложение на система за оценяване на качеството в професионалното образование“

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри” е едно от четирите училища, които вземат участие в проекта „Качество в професионолното образование” Проектът се реализира въз основа на международно партньорство. Целта на Проекта се състои в иновации и повишаване качеството на образованието

Проектът преследва няколко важни цели:

 1. Да се подобрят способностите на учениците и учителите при работа в екип;
 2. Партньорите в Проекта да се запознаят с образователната политика и култура на дадената страна. Изследване и оценка на качеството на учебния процес чрез анкета между учениците, учителите и предприятията;
 3. Стимулиране на собствените умения на учениците в професионалното образование;
 4. Да се намери качествена стратегия за високи резултати в училище;
 5. Да се стимулира сътрудничеството в областта на обмена на международните иновационни практики;
 6. Формиране на учениците като самостоятелни личности, които сами разрешават проблемите и планират образованието си;

АКЦЕНТИ
Прфесионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри” е едно от водещите училища в град Сливен. То провежда модерно общообразовтелно и професионално обучение на висококвалифицирани кадри в областта на електротехниката и компютърните технологии.

УЧИТЕЛИ
В Професионалната гимназия работят високообразовани и квалифицирани специалисти. Голяма част от тях са възпитаници на училището. Те предават своите знания и умения на възпитаниците си. Стремежът е гражданското образование да се превърне в убеждение на младите хора и е неделима част от дейността на педагогическия състав

Брой на учителите по общообразователни дисциплини:

 1. български език и литература и обществени науки – 10
 2. чужди езици – 7
 3. математика и информатика – 7
 4. естествени науки и спорт – 6

Брой на учителите по специални предмети:

 1. електроника и компютри – 14
 2. електротехника – 12
 3. радио и телевизия – 5

УЧЕНИЦИ:
В Професионалната гимназия се обучават 716 ученици в 26 паралелки по следните специалности:
– системно програмиране
– компютърна техника и технологии
– микропроцесорна техника
– радио- и телевизионна техника
– електрически инсталации
– електрообзавеждане на производството

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

  • библиотека с художествена и техническа литература
  • специализирани лаборатории по всички специалности
  • 5 компютърни кабинета с мултимедия и Интернет
  • Работилници
  • Фитнес-център
  • Православен параклис
  • картинг

Дейности:

 1. Формиране на работни екипи от учители, ученици и други сътрудници.
 2. Интернет-страница на Проекта с периодичното и допълване с информация.
 3. Изработване на примерна анкетна карта с цел проучване и оценка на професионалното образование.
 4. Съгласуване на анкетната карта с партньорите по Проекта.
 5. Провеждане на анкета.
 6. Анализ и обобщение на резултатите от анкетата и публикуването им на страницата на Проекта.
 7. Среща на партньорите по време на Проекта във всяка страна.
 8. Провеждане на аудио-и видеодискусии относно резултатите от анкетата на тема:”Успех в професията чрез качествени промени в областта на професионалното образование”. Публикуване на доклад за резултатите от анкетата на страницата на Проекта
 9. Работни срещи с външни консултанти и неправителствени организации на тема: „Какво трябва да бъде съвременото професионално училище?”
 10. Среща на партньорите по Проекта
 11. Изработване на кратки видеофилми, които развиват разглежданата тема.
 12. Публикуване на информация за дейностите на Проекта /табла, плакати, в пресата, репортажи по телевизията/.