Enter your keyword

Програма „Българските библиотеки”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

Училищната библиотека при Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен съществува от 1962 г. Тя разполага с над 22 хиляди броя книжен фонд от различните отрасли на знанието. За съжаление една голяма част от този фонд съдържа остаряла и неактуална информация.Библиотеката има статут и правила за ползване. Тя е звено на структурата ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” и има за целда подпомага учебния процес на учениците и преподавателите чрез предоставяне на свободен достьп до библиотечния фонд книги, периодика, библиографска информация, технически средства. Тя коплектова, съхранява и обработва художествена и техническа литература и вторични документи (монографии, графики, албуми, справочници, енциклопедии, речници, каталози и периодични издания-вестници, списания, както и некнижни документи – DVD, касети на бьлгарски и чужди езици).

Библиотеката изучава потребностите на специалистите и учениците по учебните програми, обслужва служителите при училището и читателите   чрез заемане за дома и в читалнята на библиотеката; комплектова и обогатява собствения си фонд, сьобразно профила и учебните програми на училището чрез покупка на научна и художествена литература, дарения и книгообмен.

Библиотеката е получила дарения от преподаватели и ученици от училището, от сливенски писатели и поети, издания на техни творби – поезия и проза,  от сливенската Митрополия, от Български червен кръст, от Държавна агенция „Гражданска защита”, на които изказваме своята искрена благодарност. В началото на всяка учеба година запознаваме осмокласниците с библиотеката, статута и правилата за нейното ползване, с библиотечния фонд по различните отрасли на знанието, периодиката, каталози и картотеки и обучаваме учениците  как да  си служат с тях, провеждаме библиотечно ограмотяване.

Библиотеката извършва и културно-масова работа: срещи с писатели и поети, обсъждане на книги, литературни четения – поезия и проза на български и чужди   автори, подреждане на витрини с нови книги и фотоизложби, участия в празниците от календара, ежегодно се включваме във Фестивала на книгата, организиран от Универсална научна библиотека „Сава Доброплодни” – гр. Сливен, имаме съществен принос в научни конференции и всички културни общоградски инициативи и празници.