Enter your keyword

Осъвременяване на образователната инфраструктура чрез изграждане на професионално образование по европейски стандарти

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Всички конкретни цели на проектното предложение имат директен принос за осъществяването и на двете конкретни цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • Подобрените условия на труд и обучение в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен в обновените лаборатории ще подобрят, обновят и модернизират държавната образователна инфраструктура в ареала на град Сливен, ще подобрят качеството на живот и работната среда и ще повишат привлекателността на региона.
 • Подобрената енергийна ефективност в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е в съответствие не само с целите на Оперативната програма «Регионално развитие», но и с Директива 2002/92/ЕС.
 • Подобреният достъп на хора с увреждания в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е важна стъпка към реализиране на целите за интеграция, към отчитане на потребностите на групите в неравностойно положение, към постигане на политиките на равните възможности и социалното включване.
 • Качествено повишеното ниво на образованието в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен ще спомага за устойчивото социално развитие, като гимназията ще се развива като център за квалифицирани кадри за бързо развиващите се технологични области. Успоредно с това, ще се отчитат и потребностите и ще се осигурява социално включване на групите в неравностойно положение, включително ромите, за които придобиването на съвременна професия, с високо котиране на пазара на труда, е важна стъпка по пътя на тяхното интегриране в съвременна България.
 • Подготвената държавна образователна инфраструктура в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен за кандидатстване за сертифициране по Европейски стандарти за професионално образование ще фокусира вниманието на преподавателите и учениците върху Европейската перспектива на България. Насочеността към достигане на Европейски стандарти в обучението ще спомогне за подготовката на професионалисти с висока конкурентноспособност и пригодност за заетост в Европейски мащаб.

В „План за развитие на община Сливен 2007 – 2013” са планирани дейности по:

 • Основен приоритет е подобряване качеството, развитие и модернизация на техническата инфраструктура;
 • Подобряване условията на работа на децата и младежите в община Сливен;
 • Подобряване професионалната квалификация на човешките ресурси, конкурентноспособността и рекреативността на обучаемите млади хора в общината;

В „Стратегия за развитие на област Сливен 2005 – 2015” са планирани дейности по :

 • Подобряване на сградния фонд и модернизиране на материално-техническата база на учебните заведения;
 • Подобряване квалификацията на учителите и уменията им да работят с новите информационни технологии и интерактивни методи на обучение;
 • Активизиране на дейността на училищните настоятелства и ученическото самоуправление;

Общата цел на проектното предложение допринася за основния приоритет на Община Сливен и Област Сливен