Enter your keyword

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

В „Модерни работилници за практически умения, отговарящи  на съвременните изисквания на пазара на труда” ще  се обучават възпитаниниците на ПГЕЕ „Мария Кюри” гр.Сливен.

Проектът е одобрен ои Министерството на образованието младежта и науката  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и е на стойност 90 711 лева.

Реализацията на настоящия проект дава възможност да се обновят и оборудват работилниците и лабораториите по три от от изучаваните в гимназиата професии със съвременни технически средства за обучение.

Оборудването включва работни маси както за учениците, така и за техните преподаватели, измервателна апаратура, прибори за контрол и диагностика,  инструменти, и стендове за обучението по учебна практика.

Ще се достави и монтира оборудване в корпуса по учебна практика за обучение на съвременно равнище. Предстои оборудване на три съвременни кабинета по учебна практика по: Компютърни мрежи, Асемблиране на персонални компютри и по Микропроцесорна техника. Ще бъдат обучени учители за работа с новоинсталираното оборудване в корпуса.

Проекта се реализире в партньорство с фирма „Артех” ООД гр.Сливен, която предлага реални работни места на 36 ученици от професионалната гимназия. Предоставянето на практически умения и компетенции на реално работно място ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши успешната реализация на трудовия пазар. Тази инвестиця в областта ще допринесе за създаване на благоприятна среда за укрепване на интелектуалния потенциал и професионалната реализация  на учениците от гимназията и ще засили връзките между образователната институциия и бизнеса в града в съответствие с нуждите на пазара на труда.

ПГЕЕ “Мария Кюри” е държавно училище, подчинено на МОН. Гимназията има ключово значение като учебно заведение на град Сливен и подготвя кадри за перспективни професии за региона.