Enter your keyword

Проекти

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Проекти по програми на европейския съюз

На 24.07.2021г. проект по ЕРАЗЪМ+ ПГЕЕ “Мария Кюри” изпрати група ученици на двуседмична практика в IT компания в гр. Падуа, Италия. Групата е сформирана с младежи от специалностите “Системно програмиране” и “Компютърна техника и технологии”. Основна цел на проекта е надграждане на ключови практически знания и умения в областта на изучаваната професия. Новият социален опит, който учениците ще придобият с това посещение, ще ги запознае с традициите на обучението и работата по специалността в Италия. Те ще получат и възможността да посетят и разгледат известни за страната туристически дестинации.

Проекти по оперативни програми

                       

          Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“

През месец ноември 2021 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“ беше включена в списъка на държавните и общински гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които ще участват в техническото и финансово изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.

Сайт на проекта  https://upraktiki.mon.bg/

Проектът е с максимална продължителност 29 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфични цели:

 1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Основните дейности:

 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

 

Покана към работодателите

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

От 2020 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри”, гр. Сливен се включи в тригодишната програма „Подкрепа за дуалната система на обучение“ към Министерство на образованието и науката на стойност 24 млн. лв. Предвидено е финансиране по следните дейности (https://www.mon.bg/bg/100793):

 

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

 

Средствата, осигурени за Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри”, гр. Сливен по този проект възлизат на 54 818.80.лв.

Учениците от ще получат работно облекло за обучението в реална работна среда по фирмите партньори в 11-ти и 12-ти клас. В рамките на програмата учениците от първи гимназиален етап ще осъществят практическо стажуване в партньорските компании, а за преподавателите по професионална подготовка и учителите-методици от гимназията ще бъде организирано обучение за повишаване квалификацията и компетентностите.

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри”, гр. Сливен стартира дуална форма на обучение през 2020г. по специалност:

 • Електрообзавеждане на производството

Гимназията е подкрепена от EVN България, в която учениците се обучават в реална работна среда в 11-ти и 12-ти клас под ръководството на специално обучени за целта наставници, имат шанса да използват съвременните съоръжения на партньорската фирма, получават възнаграждение за това и трупат трудов стаж. След приключване на своето средно образование учениците са подговени за пазара на труда и могат да надграждат своите умения. Българската дуална система дава възможност на учениците, които желаят, да продължат своето обучение в университет.

ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

В ПГЕЕ „МАРИЯ КЮРИ“

 

От 07 до 11 юли 2022 г. в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ град Сливен се проведе обучение на наставници по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, в изпълнение на Дейност 4: Дейности в подкрепа на работодателите, Поддейност 4.1.: Обучение на наставници в педагогически и методически умения с цел развитие на методически, организационни и социални компетентности, изграждане на умения за планиране, провеждане, контрол и оценяване на обучението в реална работна среда и познаване на спецификата при трудово-правните отношения на обучаемите лица и фирмите-партньори.

Обучението се проведе по утвърдена от министъра на образованието и науката учебна програма с продължителност 24 часа. В него се включиха трима наставници от фирмите-партньори по проекта EVN Bulgaria Електроразпределение ЮГ и „Ел и Клима Корект“ ООД, в които учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ – дуална система на обучение ще проведат практическо обучение в 11 и 12 клас срещу заплащане в реална работна среда.

По време на обучението наставниците се запознаха със същността на дуалното обучение и нормативната база за неговото провеждане, както и с етапите на процеса на обучение.

На обучените наставници директорът на гимназията връчи удостоверение за преминато обучение.

Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка

Ръководството на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Покана

Приложение № 1 Проект на техническо задание

Приложение № 2 Договор за изпълнение

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Групи за допълнително обучение 2020/2021

Български език 12 клас – 3 групи; Български език 10 клас – 1 група; Биология и здравно образование 12 клас; История и цивилизации – 10 клас; немски език 9 клас; Физика 8 клас; Физика – 9 клас; Основи на електротехниката – 8 клас; Електрически инструменти и изделия 8 клас

Занимания по интереси

Екология; Техносвят; Млади възрожденци

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

проект „Актуализиране на образователния процес в  ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” – Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ , Договор № Д01-4319/13.08.2013г.

Срок на изпълнение на проекта – Август 2014 година

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 1″

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

•Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Всички конкретни цели на проектното предложение имат директен принос за осъществяването и на двете конкретни цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • Подобрените условия на труд и обучение в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен в обновените лаборатории ще подобрят, обновят и модернизират държавната образователна инфраструктура в ареала на град Сливен, ще подобрят качеството на живот и работната среда и ще повишат привлекателността на региона.
 • Подобрената енергийна ефективност в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е в съответствие не само с целите на Оперативната програма «Регионално развитие», но и с Директива 2002/92/ЕС.
 • Подобреният достъп на хора с увреждания в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е важна стъпка към реализиране на целите за интеграция, към отчитане на потребностите на групите в неравностойно положение, към постигане на политиките на равните възможности и социалното включване.
 • Качествено повишеното ниво на образованието в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен ще спомага за устойчивото социално развитие, като гимназията ще се развива като център за квалифицирани кадри за бързо развиващите се технологични области. Успоредно с това, ще се отчитат и потребностите и ще се осигурява социално включване на групите в неравностойно положение, включително ромите, за които придобиването на съвременна професия, с високо котиране на пазара на труда, е важна стъпка по пътя на тяхното интегриране в съвременна България……

Проекти по национални програми

На 22.10.2021 г. беше подписан договор между Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри” – гр. Сливен и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) по конкурсна процедура 33.20-2021.

Име на проекта: Заедно в многообразието в училище

Основната цел на проекта е: Обхващане и задържане в образователната система децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Проектното предложение ще обхване следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства.

Стратегическа цел 2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите

малцинства.

Стратегическа цел 3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация

на българската образователна система.

Стратегическа цел 4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите

малцинства.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени  по проектното предложение са следните:

 • Дейност 1 Организация и управление
 • Дейност 2 Информиране и публичност
 • Дейност 3 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси
 • Дейност 4 Осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда

Продължителността на проекта ще бъде 9 месеца.

ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен, сключи договор със Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за финансиране на дейностите по проекта на 22.10.2021 г.

По проекта ще бъдат сформирани 5 групи. Ще
бъдат включени 34 ученика от различни етноси. При желание на
повече ученици да се включат в дейностите по проекта, ще бъдат
включени и те. Ще се сформират 4 групи от по 5 ученика и 1 група
със занимания по интереси с 14 ученика. При невъзможност за
присъствено обучение, учениците ще участват в дейностите
дистанционно. Ще се проведат срещи с родителите на учениците.

 

За повишаване на компететността на педагозите в училище ще се
проведе обучение на тема: Обучение на учители за работа в
мултикултурна среда. С провеждането на обучение на педагозите
от училище, ще се обогатят теоретичните знания, свързани с
концепции като приобщаване в образованието за практичното им
прилагане в мултикултурна среда. Повишаване на толерантността
в училище и съхраняване и развиване на културната идентичност
на децата и учениците от етническите малцинства. В обучението ще се включат 22 педагози от ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен.

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

Училищната библиотека при Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен съществува от 1962 г. Тя разполага с над 22 хиляди броя книжен фонд от различните отрасли на знанието. За съжаление една голяма част от този фонд съдържа остаряла и неактуална информация.Библиотеката има статут и правила за ползване. Тя е звено на структурата ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” и има за целда подпомага учебния процес на учениците и преподавателите чрез предоставяне на свободен достьп до библиотечния фонд книги, периодика, библиографска информация, технически средства. Тя коплектова, съхранява и обработва художествена и техническа литература и вторични документи (монографии, графики, албуми, справочници, енциклопедии, речници, каталози и периодични издания-вестници, списания, както и некнижни документи – DVD, касети на бьлгарски и чужди езици).

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Основни цели:

1 Прилагане на индивидуален и иновативен  подход към всеки ученик за да се развие и усъвършенства неговия талант.

2.Придобиване на ключови знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на  сложни детайли; за работа със справочна литература; за изработване на конструктивна документация на изделия; усвояване стандартите при изработване и разчитане на техническа документация.

3.Мотивиране и стимулиране на преподавателите за допълнителна работа с талантливи и надарени ученици.

4. Мотивиране и стимулиране на учениците за участие в Националната олимпиада по техническо чертане.

В „Модерни работилници за практически умения, отговарящи  на съвременните изисквания на пазара на труда” ще  се обучават възпитаниниците на ПГЕЕ „Мария Кюри” гр.Сливен.

Проектът е одобрен ои Министерството на образованието младежта и науката  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и е на стойност 90 711 лева.

Реализацията на настоящия проект дава възможност да се обновят и оборудват работилниците и лабораториите по три от от изучаваните в гимназиата професии със съвременни технически средства за обучение.

Оборудването включва работни маси както за учениците, така и за техните преподаватели, измервателна апаратура, прибори за контрол и диагностика,  инструменти, и стендове за обучението по учебна практика.