Enter your keyword

Проекти

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Проекти по програми на европейския съюз

Проект „Ученически практики-Фаза 1″

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

•Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Проекти по оперативни програми

Всички конкретни цели на проектното предложение имат директен принос за осъществяването и на двете конкретни цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • Подобрените условия на труд и обучение в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен в обновените лаборатории ще подобрят, обновят и модернизират държавната образователна инфраструктура в ареала на град Сливен, ще подобрят качеството на живот и работната среда и ще повишат привлекателността на региона.
  • Подобрената енергийна ефективност в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е в съответствие не само с целите на Оперативната програма «Регионално развитие», но и с Директива 2002/92/ЕС.
  • Подобреният достъп на хора с увреждания в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е важна стъпка към реализиране на целите за интеграция, към отчитане на потребностите на групите в неравностойно положение, към постигане на политиките на равните възможности и социалното включване.
  • Качествено повишеното ниво на образованието в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен ще спомага за устойчивото социално развитие, като гимназията ще се развива като център за квалифицирани кадри за бързо развиващите се технологични области. Успоредно с това, ще се отчитат и потребностите и ще се осигурява социално включване на групите в неравностойно положение, включително ромите, за които придобиването на съвременна професия, с високо котиране на пазара на труда, е важна стъпка по пътя на тяхното интегриране в съвременна България……

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

проект „Актуализиране на образователния процес в  ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” – Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ , Договор № Д01-4319/13.08.2013г.

Срок на изпълнение на проекта – Август 2014 година

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Групи за допълнително обучение 2020/2021

Български език 12 клас – 3 групи; Български език 10 клас – 1 група; Биология и здравно образование 12 клас; История и цивилизации – 10 клас; немски език 9 клас; Физика 8 клас; Физика – 9 клас; Основи на електротехниката – 8 клас; Електрически инструменти и изделия 8 клас

Занимания по интереси

Екология; Техносвят; Млади възрожденци

Проекти по национални програми

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

Училищната библиотека при Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен съществува от 1962 г. Тя разполага с над 22 хиляди броя книжен фонд от различните отрасли на знанието. За съжаление една голяма част от този фонд съдържа остаряла и неактуална информация.Библиотеката има статут и правила за ползване. Тя е звено на структурата ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” и има за целда подпомага учебния процес на учениците и преподавателите чрез предоставяне на свободен достьп до библиотечния фонд книги, периодика, библиографска информация, технически средства. Тя коплектова, съхранява и обработва художествена и техническа литература и вторични документи (монографии, графики, албуми, справочници, енциклопедии, речници, каталози и периодични издания-вестници, списания, както и некнижни документи – DVD, касети на бьлгарски и чужди езици).

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Основни цели:

1 Прилагане на индивидуален и иновативен  подход към всеки ученик за да се развие и усъвършенства неговия талант.

2.Придобиване на ключови знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на  сложни детайли; за работа със справочна литература; за изработване на конструктивна документация на изделия; усвояване стандартите при изработване и разчитане на техническа документация.

3.Мотивиране и стимулиране на преподавателите за допълнителна работа с талантливи и надарени ученици.

4. Мотивиране и стимулиране на учениците за участие в Националната олимпиада по техническо чертане.

В „Модерни работилници за практически умения, отговарящи  на съвременните изисквания на пазара на труда” ще  се обучават възпитаниниците на ПГЕЕ „Мария Кюри” гр.Сливен.

Проектът е одобрен ои Министерството на образованието младежта и науката  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и е на стойност 90 711 лева.

Реализацията на настоящия проект дава възможност да се обновят и оборудват работилниците и лабораториите по три от от изучаваните в гимназиата професии със съвременни технически средства за обучение.

Оборудването включва работни маси както за учениците, така и за техните преподаватели, измервателна апаратура, прибори за контрол и диагностика,  инструменти, и стендове за обучението по учебна практика.