Enter your keyword

Проекти

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Проекти по програми на европейския съюз

Проекти по оперативни програми

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Групи за допълнително обучение 2020/2021

Български език 12 клас – 3 групи; Български език 10 клас – 1 група; Биология и здравно образование 12 клас; История и цивилизации – 10 клас; немски език 9 клас; Физика 8 клас; Физика – 9 клас; Основи на електротехниката – 8 клас; Електрически инструменти и изделия 8 клас

Занимания по интереси

Екология; Техносвят; Млади възрожденци

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

проект „Актуализиране на образователния процес в  ПРОФЕСИОНАЛНАГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” – Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ , Договор № Д01-4319/13.08.2013г.

Срок на изпълнение на проекта – Август 2014 година

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 1″

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

•Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Всички конкретни цели на проектното предложение имат директен принос за осъществяването и на двете конкретни цели на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

  • Подобрените условия на труд и обучение в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен в обновените лаборатории ще подобрят, обновят и модернизират държавната образователна инфраструктура в ареала на град Сливен, ще подобрят качеството на живот и работната среда и ще повишат привлекателността на региона.
  • Подобрената енергийна ефективност в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е в съответствие не само с целите на Оперативната програма «Регионално развитие», но и с Директива 2002/92/ЕС.
  • Подобреният достъп на хора с увреждания в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен е важна стъпка към реализиране на целите за интеграция, към отчитане на потребностите на групите в неравностойно положение, към постигане на политиките на равните възможности и социалното включване.
  • Качествено повишеното ниво на образованието в ПГЕЕ ”Мария Кюри” град Сливен ще спомага за устойчивото социално развитие, като гимназията ще се развива като център за квалифицирани кадри за бързо развиващите се технологични области. Успоредно с това, ще се отчитат и потребностите и ще се осигурява социално включване на групите в неравностойно положение, включително ромите, за които придобиването на съвременна професия, с високо котиране на пазара на труда, е важна стъпка по пътя на тяхното интегриране в съвременна България……

Проекти по национални програми

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г.

Училищната библиотека при Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри” – гр. Сливен съществува от 1962 г. Тя разполага с над 22 хиляди броя книжен фонд от различните отрасли на знанието. За съжаление една голяма част от този фонд съдържа остаряла и неактуална информация.Библиотеката има статут и правила за ползване. Тя е звено на структурата ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри” и има за целда подпомага учебния процес на учениците и преподавателите чрез предоставяне на свободен достьп до библиотечния фонд книги, периодика, библиографска информация, технически средства. Тя коплектова, съхранява и обработва художествена и техническа литература и вторични документи (монографии, графики, албуми, справочници, енциклопедии, речници, каталози и периодични издания-вестници, списания, както и некнижни документи – DVD, касети на бьлгарски и чужди езици).

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Основни цели:

1 Прилагане на индивидуален и иновативен  подход към всеки ученик за да се развие и усъвършенства неговия талант.

2.Придобиване на ключови знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на  сложни детайли; за работа със справочна литература; за изработване на конструктивна документация на изделия; усвояване стандартите при изработване и разчитане на техническа документация.

3.Мотивиране и стимулиране на преподавателите за допълнителна работа с талантливи и надарени ученици.

4. Мотивиране и стимулиране на учениците за участие в Националната олимпиада по техническо чертане.

В „Модерни работилници за практически умения, отговарящи  на съвременните изисквания на пазара на труда” ще  се обучават възпитаниниците на ПГЕЕ „Мария Кюри” гр.Сливен.

Проектът е одобрен ои Министерството на образованието младежта и науката  по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” и е на стойност 90 711 лева.

Реализацията на настоящия проект дава възможност да се обновят и оборудват работилниците и лабораториите по три от от изучаваните в гимназиата професии със съвременни технически средства за обучение.

Оборудването включва работни маси както за учениците, така и за техните преподаватели, измервателна апаратура, прибори за контрол и диагностика,  инструменти, и стендове за обучението по учебна практика.