Enter your keyword

Прием

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

МИСЛИ РАЗЛИЧНО

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в за учебната 2024 – 2025 година

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на документи за участие в приема на ученици 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15-17юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22- 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли – 01 август  2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2024 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 5-6 август 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране до 7 август 2024 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 8 – 9 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г
Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап до 11септември 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием до 14 септември 2024г.
БАЛООБРАЗУВАНЕ
БЕЛ  – удвоената оценка от НВО
Математика – удвоената оценка от НВО
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – оценката от свидетелството за основно образование
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – оценката от от свидетелството за основно образование

Специалности за учебната 2024 – 2025г.

ПГЕЕ ``Мария Склодовска-Кюри``

Професия „Техник на електронна техника“

Придобиват се професионални компетенции за определяне състава на необходимото охранително оборудване, правилата за разполагането му, спецификата на монтажа и програмирането.

Системите осигуряват реализация в областта на потребителската електроника, телекомуникациите, транспортните средства и промишлеността.

Изберете специалността „Охранителна техника и системи за сигурност“ и ще получите възможността да се докоснете до иновативните технологии и перспективата им!

При нас ще се научите да изпитвате доверие към охранителната техника и системите за сигурност и да ги обичате  и познавате!

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми в областта на електрониката, компютърните системи.

Специалността „Охранителна техника и системи за сигурност“ е от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. След завършване на обучението си учениците придобиват  професия  „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА“ и получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Всичко това дава богати възможности за работа във фирми, работещи в областта на електрониката, както и продължаване на обучението във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Професия: Техник на компютърни системи

урсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за разчитане на техничес­ка и технологична документация, за работа с елек­тронна измервателна апаратура, компютърни кон­фигурации и периферни устройства, програмира­не и Web дизайн.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Диагностика и ремонт на компютърна тех­ника;
 • Подбор на процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента и асемблиране на компютърна техника;
 • Софтуерна поддръжка;
 • Проектиране и изграждане на локална мрежа.

Професионална реализация:

  • Офиси на компютърни фирми;
  • Сървърни станции; Монтаж на видеокамери и компютърна техника;
  • Изграждане на компютърни мрежи в обекти;
  • Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации;
  • В производствени предприятия, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини;
 • В сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и  програмни продукти.

Професия: Електротехник

Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория В“

Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите,  която дава фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката. Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили, а това е възможност за работа в модерен завод или сервиз  с най-съвременна апаратура.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Извършване на  специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
 •  Разчитане и разработване на технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
 •  Проектиране на електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
 •  Организиране  и извършване на  обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Професионална реализация:

 • Техници по диагностика, експлоатация и ремонт на автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази;
 • Търговска и дистрибуторска дейност.по електрообзавеждането на автомобили и други МПС;

специалисти по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите;

 • Възможност за собствен  бизнес .

Мислиш за своето бъдеще?

Тогава пътят е само един!