Enter your keyword

Прием

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, ЧЕ В ПГЕЕ „МАРИЯ КЮРИ“ ИМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

1. ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 3

2.КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 3

3.ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТОТО ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – 4

4.ЕЛЕТКРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА – 2

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 8,30 – 16,00 ЧАСА

Специалности за учебната 2020 – 2021г

ПГЕЕ ``Мария Склодовска-Кюри``

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Професия:приложен програмист

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 •  Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
 • Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
 • Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за с
 • каниране и обработка на документи
 • Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
 • Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб базирани информационни системи
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб сайт
 • Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

Възможна реализация:

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника– Оператор периферни устройства
– Консултант, поддръжка на софтуер
– Оператор инсталиране на софтуер
– Техник, компютърно програмиране
– Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
– Специалист, интернет поддръжка
– Администратор, уеб сайт;
– Техник, уеб сайт
– Уебмастер
– Мениджър, уеб сайт и др

Професия: Техник на компютърни системи

урсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за разчитане на техничес­ка и технологична документация, за работа с елек­тронна измервателна апаратура, компютърни кон­фигурации и периферни устройства, програмира­не и Web дизайн.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Диагностика и ремонт на компютърна тех­ника;
 • Подбор на процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента и асемблиране на компютърна техника;
 • Софтуерна поддръжка;
 • Проектиране и изграждане на локална мрежа.

Професионална реализация:

  • Офиси на компютърни фирми;
  • Сървърни станции; Монтаж на видеокамери и компютърна техника;
  • Изграждане на компютърни мрежи в обекти;
  • Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации;
  • В производствени предприятия, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини;
 • В сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и  програмни продукти.

Професия: Електрoтехник – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. ЩО Е ТО? КЛИКНИ ВЪРХУ КАРТИНКАТА И ВИЖ.

Професия: Електротехник

Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория В“

Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите,  която дава фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката. Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили, а това е възможност за работа в модерен завод или сервиз  с най-съвременна апаратура.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Извършване на  специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
 •  Разчитане и разработване на технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
 •  Проектиране на електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
 •  Организиране  и извършване на  обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Професионална реализация:

 • Техници по диагностика, експлоатация и ремонт на автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази;
 • Търговска и дистрибуторска дейност.по електрообзавеждането на автомобили и други МПС;

специалисти по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите;

 • Възможност за собствен  бизнес .

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Работно време на училищната комисия за приема:

8:00 ДО 12:30, 13:30 ДО 17:00 ЧАСА

 1. Заявление до директора;
 2. Свидетелство за основно образование; + ксерокопие
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Лична здравна профилактична карта (от училището, в което е учил или от книжарница);
 5. Талон за профилактичен преглед (от личния лекар);
 6. Два броя актуални, матирани снимки.