Enter your keyword

Новини

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка

Ръководството на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Покана

Приложение № 1 Проект на техническо задание

Приложение № 2 Договор за изпълнение