Enter your keyword

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ. ВРЪЗКИ С ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Телефони за контакти с отговорните институции, в случай на дете жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция:

  • тел.112 – Национална система 112 – за спешни повиквания – случаи на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество;
  • Отдел „Закрила на детето“ – за община Сливен – 044/ 62-57-25, 62-50-83;
  • РИО – Сливен – 044/611 020; 0879600339;
  • Държавна агенция за закрила на детето „Национална телефонна линия за деца 116 111“.