Enter your keyword

Документи за учебната 2021/2022

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Документи за учебната 2020/2021

VIII клас

Свободни места по специалности.

Актуализация на Стратегията за развитие 2021-2022 г.

Дневен режим за учебната 2021-2022 г.

План за дейността на ПГЕЕ  2021- 2022г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГЕЕ.

План за изпълнение на Стратегията за развитие 2021-2022 г.

Актуализиран ПРАВИЛНИК за ДЕЙНОСТТА на ПГЕЕ  2021-2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвимите групи.

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Дейности на комисията за приема на ученици