Профил на купувача

Обществени поръчки

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за авторемонтни услуги с обща площ 20 м2 


Протокол от търгаВътрешни правила

Търг 2018


1. Доставка на дизелово гориво за отопление с тегловно съдържание на сяра не превишаващо 0,001 % / процента /, в административната сграда на ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“ гр. Сливен

2.Информация за публикувана обява за ОП на стoйност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Офертите за обществената поръчка ще бъдат разгледани във 14часа на 20.11.2018г.

Протокол №1

Протокол №2


3. Проект търг 2015


4. Технически паспорт сгради

   ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от ПГЕЕ „М.Кюри“, град Сливен с предмет: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект:  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр. Сливен – училищна сграда и учебно-производствен корпус –/ лаборатории и работилници/”, обявена с публична покана РД-07-252/20.11.2014г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 20.11.2014г. до 01.12.2014г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9036307

КРАЕН СРОК за предаване на офертите – 14.30 часа на 01 декември 2014г.

Офертите ще бъдат отворени – 15:00 часа на 1 декември 2014г.

1. Заповед

2. Публична покана

3. Документация

4. Методика – най-ниска цена

5. Приложения (в DOC)

Протокол

ДоговорТП

На 12 декември 2014 г. е извършено 100% авансово плащане по Договора.


5.  Енергийно обследване

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от ПГЕЕ „М.Кюри“, град Сливен с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект: Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр. Сливен – училищна сграда и учебно-производствен корпус –/лаборатории и работилници/”, обявена с публична покана РД-07-253/20.11.2014г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 20.11.2014г. до 01.12.2014г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9036308

КРАЕН СРОК за предаване на офертите – 14:30 часа на 01 декември 2014г.

Офертите ще бъдат отворени – 15:00 часа на 1 декември 2014г.

1. Заповед

2. Публична покана

3. Документация

4. Методика – най-ниска цена

5. Приложения (в DOC)

Протокол1

Протокол2

ДоговорЕО

На 12 декември 2014 г. е извършено 100% авансово плащане по Договора.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *