Проекти


Проекти по програми на европейския съюз

 

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061954   „АКТИВНО ОБУЧЕНИЕ“

Проект „Ученически практики-Фаза 1″

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР.
Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

•Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Project Logo

Let`s Break the Ice with School

Project logo

Секторна програма „Коменски“ 2012 – 2014 училищни партньорства
Проект: „НЯМАМЕ ПРОБЛЕМИ“

logo_leonardo_2012_2014

Секторна програма “Леонардо” 2012 – 2014 училищни партньорства
Проект: Разработване на ръководство за ориентиране и консултиране в професионалното образование

clip_image001

Секторна програма “Коменски” 2009-2011
Проект: ”Да пеем на английски” – методика на обучението по чужд език.

Sports_logo8-150x150

Секторна  програма “Коменски” 2010 – 2012
Проект: ”Физически и спортни дейности в различна среда”

clip_image007

Секторна програма “Леонардо”
Проект: “Приложение на система за оценяване на качеството в професионалното образование”

clip_image005

Секторна програма “Коменски” 2008-2010
Проект: ”Среща на класиката с модерното – От класическата електроинсталационна техника към системата за енергиен мениджмънт, използваща ЕIB – технология”

Проекти по оперативни програми

„Нова възможност за моето бъдеще“

“Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали”

 „Актуализиране на образователния процес в  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” – Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”

Проекти по национални програми

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *