Прием 2019

 

 

 

 

Работно време на  училищната комисия за приема:

8:00 до 12:30, 13:30 до 17:00 часа

Документи, необходими при записване:

 1. Заявление до директора;
 2. Свидетелство за основно образование; + ксерокопие
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Лична здравна профилактична карта (от училището, в което е учил или от книжарница);
 5. Талон за профилактичен преглед (от личния лекар);
 6. Два броя актуални, матирани снимки.

За учебната 2019/2020 год.

СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИИ В ПГЕЕ „Мария Кюри“

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Професия: системен  програмист

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 • да изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • да използват правилно електрон­но-измервателна апаратура;
 • да разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • да инсталират, конфигурират и администрират необходимия сис­темен и приложен софтуер;
 • да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • да създават WEB приложения и др.;
 • да създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • да анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Системно програмиране” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Системен програмист”.Учениците могат да се р

еализитат у нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка профе­сионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като: програмисти; администратори на локални мрежи; Internet дизайнери и др.

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Професия:приложен програмист

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 •  Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
 • Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
 • Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за с
 • каниране и обработка на документи
 • Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
 • Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб базирани информационни системи
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб сайт
 • Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

Възможна реализация:

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техникаОператор периферни устройства
– Консултант, поддръжка на софтуер
– Оператор инсталиране на софтуер
– Техник, компютърно програмиране
– Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
– Специалист, интернет поддръжка
– Администратор, уеб сайт;
– Техник, уеб сайт
– Уебмастер
– Мениджър, уеб сайт и др

 

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професия: Техник на компютърни системи

урсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за разчитане на техничес­ка и технологична документация, за работа с елек­тронна измервателна апаратура, компютърни кон­фигурации и периферни устройства, програмира­не и Web дизайн.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Диагностика и ремонт на компютърна тех­ника;
 • Подбор на процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента и асемблиране на компютърна техника;
 • Софтуерна поддръжка;
 • Проектиране и изграждане на локална мрежа.

Професионална реализация:

  • Офиси на компютърни фирми;
  • Сървърни станции; Монтаж на видеокамери и компютърна техника;

 

  • Изграждане на компютърни мрежи в обекти;

 

  • Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации;

 

  • В производствени предприятия, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини;

 

 • В сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и  програмни продукти.

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Професия: Електрoтехник – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. ЩО Е ТО? КЛИКНИ ВЪРХУ КАРТИНКАТА И ВИЖ.

 

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия: Електротехник

Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория В“

Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите,  която дава фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката. Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили, а това е възможност за работа в модерен завод или сервиз  с най-съвременна апаратура.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Извършване на  специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
 •  Разчитане и разработване на технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
 •  Проектиране на електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
 •  Организиране  и извършване на  обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Професионална реализация:    

 • Техници по диагностика, експлоатация и ремонт на автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази;
 • Търговска и дистрибуторска дейност.по електрообзавеждането на автомобили и други МПС;

специалисти по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите;

 • Възможност за собствен  бизнес .

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Професия: Електротехник

Професията електротехник е широкообхватна и отговорна професия, изискваща висока компетентност и затова престижна, търсена  и добре стимулирана. В съвременния свят енергийният сектор заема ключово място и е в основата на икономическото развитие.
Учениците придобиват знания и умения за:

 • Проектиране, изграждане и поддържане на мрежи с ниско и ви­соко напрежение, кабелни линии, силови и освети­телни инсталации, подстанции и трафопостове.
 • Изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехничес­ко оборудване
 • Устройството, начина на работа и технически параметри на електротехнически съоръжения в електроцентрали и подстанции

Професионална реализация:

•   Във всички фирми в системата на енергетика­та, а също така и във фирми от други професионал­ни области по дейностите, свързани със снабдява­нето и разпределението на електрическа енергия;

 • В производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, строителството, като специалисти по експлоатацията и поддържането на електротехни­ческото оборудване в машиностроенето, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната и химическата промишленост;
 •  В системата на енергетиката и енергийните отдели на всички държавни и частни предприятия
 •  Проектанти, конструктори, технолози в ТЕЦ и АЕЦ.
 • ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКA Професия: ЕлектротехникОбучението по тази професия дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди,  съобразено с европейските стандарти

.Учениците придобиват знания и умения за:

 • Ползване на техническа документация, каталози и проспекти при ориентиране в схемите на електрическото и ВиК захранване на електродомакинската техника;
 • Сервизно обслужване с цел откриване, установяване и отстраняване на причините за повредите;
 • Функционална проверка, изпитване и пускане в експлоатация на електродомакински уреди;
 • Консултиране на клиентите за закупуване, монтаж и експлоатация на електроуреди

Професионална реализация:

 • Фирми/предприятия за ремонт, поддръжка и продажба на битова техника;
 • Търговски представителства на фирми производители или вносители на битова техника;
 • Сервизи и магазини за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника
 • Фирми, производители или вносители на електродомакинската техника
 • Създаване и управление на собствен сервиз за продажба или поддръжка, обслужване и ремонт на електродомакинската техника

Дейности на комисията приема.

График на комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *