Кариерното ориентиране

 

Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Кариерното ориентиране има важна роля за осъществяване на връзката между в професионалното образование и пазара на труда.

От една страна, по­ви­ша­ва­нето на информираността на уче­ни­ци и ро­ди­те­ли относно нарастващото търсене на специалисти с професионална квалификация привлича  мотивирани млади хора към професии, които имат стратегическа важност, осигуряват добра кариерна перспектива и множество възможности за надграждане на образованието. Това носи ползи както за индивида, така и за икономиката и обществото и утвърждава престижа на професионалното образование.

В същото време, кариерното ориентиране има роля не само на „входа“ на системата за професионално образование и обучение, но и за гарантиране на успешната реализация на

завършващите професионално образование чрез допълване на специфични професионални компетентности с преносими умения, приложими във всички сфери на живота. Това са например умения като планиране, работа в екип, лидерство, комуникативност, отговорност, инициативност, нагласа за учене и много други.

1. Це­ли

Целта, задачите и конкретните резултати от кариерното ориентиране на учениците от 9. до 12. клас са свързани с потребности от умения за планиране на кариерното развитие, знания за изискванията и за динамиката на пазара на труда, умения за справяне с предизвикателства към себе си, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Обща цел: 

 • Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. 
 •  Професионално самоопределение, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността на основата на консултирано вземане на информирани решения от детето и неговите родители или от младия човек за неговото професионално и жизнено развитие.
 •  Установяване и създаване на условия за разгръщане и развитие на личностния потенциал на човека от ранна детска възраст.

Специфични цели: 

 

 •  Създаване и прилагане на модел на кариерно ориентиране на ниво училище;
 •  Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg) за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;
 •  Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности;
 •  Утвърждаване на клуб „Кариера” като ефективно консултационно, методическо и координиращо звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.
 •  Кариерното развитие е основен елемент от развитието на човека. То обхваща целия жизнен цикъл на индивида и оказва влияние върху личността като цяло. Кариерното развитие включва концепцията на лицето за собственото му “аз”, семейния му живот, както и аспектите на околната и културна среда, в която човек живее” .
 •  Кариерното развитие се определя и като непрестанен процес на учене, следване на някои гъвкави стъпки, свързани със себеоткриването, проучване на възможности за работа, взимане на решения и определяне на цел.
 •  Запознаване на учениците със света на труда и професиите;
 •  Осъзнаване на връзката между училището и кариерата.  
 •  Поемане на отговорност за  кариера 
 •  Самооценка на възможностите 
 •  Търсене и  информация и ресурси за кариерата 
 •  Преследване на  реалистични кариерни планове

Кариерното ориентиране за учениците включва следните общи модули:

 •   учене през целия живот и планиране на кариерата – целта е ученикът да се развие като личност, която е готова да учи през целия живот, да упражнява различни роли в променящата се образователна, жизнена и работна среда и да оформи неговия живот в резултат на съзнателни решения, включително и правене на разумни кариерни избори;
 •   среда и устойчиво развитие – целта е ученикът да бъде социално активна, отговорна и загрижена за средата личност, която я съхранява и защитава, както и е отговорна за нейната устойчивост;
 •  гражданска инициативност и предприемачество – целта е ученикът да се развива като активен и отговорен член на общността и обществото, който разбира принципите и механизмите на общественото функциониране и чрез значимостта на гражданската инициатива да се чувства член на обществото, да се основава на националните културни традиции, а по този начин и да развива своите дейности в различни направления; Програми за кариерно ориентиране в училищна среда
 •  културна идентичност – целта е ученикът да се развие като личност, която е културно грамотна, разбираща ролята на културата във формирането на мислите и поведението на хората и която знае как културите са се променяли във времето, има представа за универсалността на културите и особеностите на начина на живот, детерминирани от културата, и цени собствената култура, културното многообразие и е толерантна, подготвена за сътрудничество;
 •  информационна среда – целта е ученикът да се развие като информационно съзнателен човек, който има формирана чувствителност към заобикалящата го информационна среда и по този начин е способен критично да я анализира и да действа според собствените си цели и етичните обществени норми в комуникацията;
 •  технология и иновация – целта е ученикът да се развие в личност, която е предразположена към иновациите и която знае как да използва съвременните технологии за определена цел; личност, която се справя с бързо променящата се технологична среда за живеене, учене и работа;
 •  здраве и безопасност – целта е ученикът да се развие в умствено, емоционално, социално и физически здрав член на обществото, който е способен да следва здравословен начин на живот, да действа по безопасен начин и да взима участие в развитието и насърчаването на здравословна среда за живот;
 •  ценности и морал – целта е ученикът да се развие морално, да припознава основните ценности и морални принципи в обществото, следва ги във и извън училище, не остава безразличен, когато те се нарушават, и се намесва в съответствие със собствените си способности, когато е необходимо.
 • Зат­вър­ж­да­ва­не на про­фе­си­о­нал­но­то образование ка­то прив­ле­ка­тел­на въз­мож­ност за обу­че­ние, включва­ща спо­соб­нос­ти­те и же­ла­ни­я­та на уче­ни­ци­те, и на­лич­ни­те ре­сур­си, изис­к­ва­ни­я­ на па­за­ра на тру­да и пер­с­пек­ти­ви­те за на­ми­ра­не на ра­бо­та; прив­ли­ча­не и за­дър­жа­не на мо­ти­ви­ра­ни уче­ни­ци с ин­те­ре­си и наг­ла­си за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция и ка­ри­ер­но раз­ви­тие по про­фе­си­я­та, ко­я­то изу­ча­ват;
 • По­доб­ря­ва­не на връз­ка­та меж­ду об­ра­зо­ва­ни­е­то и па­за­ра на тру­да чрез ка­ри­ер­но ин­фор­ми­ра­не и ак­тив­но­то включва­не на биз­не­са в оси­гу­ря­ва­не­то на ат­рак­тив­на и адек­ват­на под­го­тов­ка по про­фе­сии; оси­гу­ря­ва­не на об­рат­на връз­ка от стра­на на ра­бо­то­да­те­ли­те за по­доб­ря­ва­не на ком­пе­тен­т­нос­ти­те на обуча­ва­ни­те и ин­фор­ма­ция за потребностите на кон­к­рет­ни­те ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри;
 • Под­по­ма­га­не ре­а­ли­за­ци­я­та на за­вър­ш­ва­щи­те про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние чрез под­к­ре­па за при­до­би­ва­не на ключо­ви уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та, сти­му­ли­ра­не на ак­тив­ност­та на уче­ни­ци­те, при­до­би­ва­не­то на ра­бо­тен опит и уме­ния чрез ста­жо­ве и прак­ти­ка и на­сър­ча­ва­не на тях­на­та мо­бил­ност и гъв­ка­вост;
 • На­ма­ля­ва­не на преж­дев­ре­мен­но на­пус­на­ли­те учи­ли­ще и на мла­де­жи­те с нис­ко об­ра­зо­ва­тел­но и ква­ли­фи­ка­ци­он­но рав­ни­ще.

Це­ли на Програмата за кариерно ориентиране в Пър­ви гим­на­зи­а­лен етап (VIII – X клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние :

 • Фор­ми­ра­не на уме­ния за уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­рното раз­ви­тие: се­бе­поз­на­ние, уве­ре­ност в се­бе си и в соб­с­т­ве­ни­те уме­ния и спо­соб­нос­ти, как­то и уме­ния за пла­ни­ра­не, оп­ре­де­ля­не на це­ли и взе­ма­не на ре­ше­ния.

Цел на про­це­са по ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­ли­ще през Вто­ри гим­на­зи­а­лен етап (XI – XII клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Из­г­раж­да­не на уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та

 

2. задачи

 •  Формиране на разбиране за кариерата;
 •  Насърчаване на интереса на учениците към ученето и кариерното ориентиране.

За­да­чи на кариерното ориентиране в професионалното образование:

 • Сти­му­ли­ра­не на раз­ви­ти­е­то по про­фе­сии, тър­се­ни на па­за­ра на тру­да;
 • Фор­ми­ра­не на уме­ния за пла­ни­ра­не на ка­ри­ер­но­то раз­ви­тие; уме­ния за спра­вя­не с пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва; обе­ди­ня­ва­не на из­бо­ра на про­фе­сия с из­бо­ра на въз­мож­нос­ти за об­ра­зо­ва­ние, обу­че­ние и за­е­тост.
 • На­сър­ча­ва­не на при­до­би­ва­не­то на прак­ти­чес­ки опит и уме­ния (вкл. чрез ду­ал­но обу­че­ние) и обу­че­ние в уме­ния за за­е­тост, ко­и­то да оси­гу­рят по-го­ля­ма при­год­ност и адек­ват­ност на за­вър­ш­ва­щи­те към изис­к­ва­ни­я­та на ра­бо­то­да­те­ли­те;
 • Пре­дос­та­вя­не на адап­ти­ра­но към пот­реб­нос­ти­те на мла­ди­те хо­ра ин­фор­ми­ра­не и кон­сул­ти­ра­не от­нос­но въз­мож­нос­ти­те за при­до­би­ва­не на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, ду­ал­но обу­че­ние, ста­жу­ва­не и чи­ра­ку­ва­не на ра­бот­но­то мяс­то, а съ­що та­ка и на­соч­ва­не към гъв­ка­ви пъ­те­ки за ре­ин­тег­ра­ция на от­пад­на­ли­те, и прог­ра­ми за суб­си­ди­ра­на заетост за без­ра­бот­ни мла­де­жи с нис­ко об­ра­зо­ва­тел­но рав­ни­ще и без ква­ли­фи­ка­ция, в съ­от­вет­с­т­вие с пот­реб­нос­ти­те на па­за­ра на тру­да.
 • При­до­биване на зна­ния за ха­рак­те­ра и ди­на­ми­ка­та на па­за­ра на тру­да; фор­ми­ра­не на раз­би­ра­не за тяс­на вза­и­мов­ръз­ка меж­ду про­фе­си­и­те и не­об­хо­ди­мост от пре­но­си­ми, ши­ро­ко при­ло­жи­ми уме­ния. Раз­би­ране и осъз­на­ване на зна­че­ни­е­то на ин­фор­ми­ра­ния из­бор;Раз­би­ране и осъз­на­ване на пот­реб­ност­та от уме­ния за пла­ни­ра­не на ка­ри­ер­но­то раз­ви­тие;Раз­ви­ване на уме­ния за спра­вя­не с пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та пред са­ми­те тях, свър­за­ни с въз­мож­нос­ти­те за об­ра­зо­ва­тел­на, про­фе­си­о­нал­на и лич­нос­т­на ре­а­ли­за­ция;
 • Поз­на­ва­не и раз­би­ра­не на соб­с­т­ве­ния „Аз“ и съ­от­на­ся­не­то му към же­ла­на­та ка­ри­е­ра: Поз­на­ва­не и ос­мис­ля­не на ключо­ви­те ком­по­нен­ти на чо­веш­ка­та ин­ди­ви­ду­ал­ност: ха­рак­те­ро­ви осо­бе­нос­ти, ин­те­ре­си, уме­ния, спо­соб­нос­ти, мо­ти­ви, наг­ла­си, цен­нос­ти и др.; Усъ­вър­шен­с­т­ва­не уме­ни­я­та за са­мо­а­на­лиз и обек­тив­на са­мо­о­цен­ка; Разпознаване и под­реж­дане по при­о­ри­тет на соб­с­т­ве­ни про­фе­си­о­нал­ни ин­те­ре­си; Зна­ния за то­ва, как­во мо­гат и как­во би­ха ис­ка­ли да мо­гат, и уме­ния за съ­от­на­ся­не на соб­с­т­ве­ни ин­те­ре­си към ус­ло­ви­я­та на па­за­ра на тру­да;
 • Из­г­раж­да­не на уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не у уче­ни­ци­те; Раз­би­ране за про­це­са за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­бор на об­ра­зо­ва­ние и/или про­фе­сия ка­то осъз­нат и про­дъл­жи­те­лен про­цес, изис­к­ващ: дос­тиг­на­та сте­пен на со­ци­ал­на зря­лост; от­го­вор­но от­но­ше­ние; по­ла­га­не на сис­тем­ни уси­лия и це­ле­на­со­че­но опоз­на­ва­не на соб­с­т­ве­ни­те, ин­те­ре­си, уме­ния и спо­соб­нос­ти, как­то и опоз­на­ва­не на ха­рак­те­рис­ти­ки­те на же­ла­ни­те про­фе­си­и­те; Раз­би­ра­не на мо­де­ла (про­уч­ва­не, ана­лиз, оп­ре­де­ля­не на об­ласт на при­ем­ли­ви­те ре­ше­ния и из­бор меж­ду раз­лич­ни ал­тер­на­ти­ви) при взе­ма­не на ре­ше­ние за из­бор на об­ра­зо­ва­ние и про­фе­сия; при­до­би­ва­не на уме­ния за взе­ма­не на ре­ше­ние по да­ден ка­зус, как­то и за съ­пос­тав­ка на ефек­тив­ност­та на раз­лич­ни­те ме­то­ди и сти­ло­ве за взе­ма­не на ре­ше­ние;
 • Раз­би­ране и осъз­на­ване на про­це­са на пре­ход ка­то не­об­хо­ди­мост от пос­та­вя­не на крат­кос­роч­ни це­ли за пос­ти­га­не на край­на цел; Раз­виване на уме­ния за ана­ли­з на ти­пич­ни греш­ки при из­бор и пре­ход и уме­ния за от­к­ри­ване на съ­от­вет­ни на­чи­ни за спра­вя­не; Раз­ви­ва­не на усе­т към зна­че­ни­е­то на лич­на­та ини­ци­а­ти­ва при пла­ни­ра­не и пре­ход към про­дъл­жа­ва­не на об­ра­зо­ва­ни­е­то и/или из­ли­за­не на па­за­ра на тру­да.
 • За­дъл­бо­ча­ва­не на ин­фор­ма­ци­я­та за ак­ту­ал­но­то със­то­я­ние на па­за­ра на тру­да и за про­фе­си­о­нал­ни­те об­лас­ти, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват най-го­лям ин­те­рес;
 • Оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па за плавен пре­ход от гим­на­зи­а­лен етап към ре­а­ли­за­ция на па­за­ра на тру­да или про­дъл­жа­ва­не на об­ра­зо­ва­ни­е­то във вис­ше учи­ли­ще;
 • На­сър­ча­ва­не на ин­ди­ви­ду­ал­на­та ини­ци­а­ти­ва при съз­да­ва­не на об­ра­зо­ва­те­лен и/или про­фе­си­о­на­лен мар­ш­рут – из­с­лед­ва­не на въз­мож­ни­те ал­тер­на­ти­ви;  фор­ми­ра­не на уме­ния за кон­с­т­рук­ти­вен ди­а­лог, оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па и от­с­то­я­ва­не на лич­ни­те ре­ше­ния (асер­тив­ност) в из­б­ра­на­та ка­ри­ер­на тра­ек­то­рия;

Ор­га­ни­зи­ра­не на сре­щи с ра­бо­то­да­те­ли, по­се­ще­ния на ра­бот­ни мес­та; ста­жо­ве, учеб­ни прак­ти­ки и обу­че­ние на ра­бот­но­то мяс­то; оси­гу­ря­ва­не на въз­мож­нос­ти за пред­с­та­вя­не на уче­ни­ци­те пред ра­бо­то­да­те­ли в със­те­за­ния по про­фе­сии, де­мон­с­т­ра­ции, па­на­и­ри и др.

3. резултати

 •  Ка­чес­т­во­то на ус­лу­ги­те за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те в учи­ли­ще оказва отражение вър­ху про­фе­си­о­нал­но­то и об­ра­зо­ва­тел­но са­мо­оп­ре­де­ле­ние на уче­ни­ци­те и мла­ди­те хо­ра в ед­на дъл­гос­роч­на пер­с­пек­ти­ва на тех­ния жи­вот след за­вър­ш­ва­не на сред­но­то об­ра­зо­ва­ние и вър­ху об­щес­т­ве­но­то со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ко и кул­тур­но раз­ви­тие.
 •  Про­фе­си­о­нал­но са­мо­оп­ре­де­ле­ние и ин­фор­ми­ра­ност;
 •  Фор­ми­ра­не на уме­ния за взе­ма­не на ав­то­ном­ни Аз-ре­ше­ния по от­но­ше­ние на тех­ния

об­ра­зо­ва­те­лен, про­фе­си­о­на­лен и ка­ри­е­рен път;

 •  Фор­ми­ра­не на ос­нов­ни ка­ри­ер­ни уме­ния.

Очаквани ре­зул­та­ти:

 • Придобити уме­ния за гъв­ка­ви пре­хо­ди при не­об­хо­ди­мост от смя­на на про­фе­си­о­нал­ни­те из­бо­ри-ре­ше­ния;
 • Придобити уме­ния за про­фе­си­о­нал­но адап­ти­ра­не и ин­тег­ри­ра­не в про­фе­си­о­нал­на сре­да;
 • Придобити уме­ния за про­фе­си­о­нал­на мо­бил­ност и пре­о­до­ля­ва­не на пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва и кри­зис­ни ка­ри­ер­ни си­ту­а­ции:
 • Поз­на­ние за съ­щес­т­ву­ва­щи­те и но­во­въз­ник­ва­щи про­фе­сии; при­до­би­ти ком­пе­тен­т­нос­ти, не­об­хо­ди­ми за ов­ла­дя­ва­не­то и ус­пеш­но­то им из­пъл­не­ние;
 • Придобити уме­ния за пла­ни­ра­не на пер­с­пек­ти­ви­те за раз­ви­тие в рам­ки­те на из­б­ра­на­та про­фе­сия или по друг ал­тер­на­ти­вен мар­ш­рут;
 • При­до­би­ти уме­ния за за­е­тост – спо­соб­ност за про­уч­ва­не на въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то про­фе­си­и­те да­ват; доб­ро са­мо­поз­на­ние на сво­и­те ин­те­ре­си, спо­соб­нос­ти, уме­ния, осо­бе­нос­ти на лич­ност­та, це­ли, цен­нос­ти, за­лож­би и де­фи­ци­ти;
 • Придобити уме­ния да взе­ма ре­ше­ния и да ги ре­а­ли­зи­ра, за да осъ­щес­т­ви ус­пеш­но пре­хо­да към па­за­ра на тру­да или по-ви­со­ка об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен.

 

Очак­ва­ни ре­зул­та­ти от кариерното ориентиране при завършване на Пър­ви гим­на­зи­а­лен етап (VIII – X клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Раз­ши­ре­на ин­фор­ма­ция за про­фе­си­и­те, въз­мож­нос­ти­те за ре­а­ли­за­ция на ре­ги­о­нал­но ни­во и осо­бе­нос­ти­те на ка­ри­ер­ни пъ­ти­ща ка­то на­ет и са­мо­на­ет; Сти­му­ли­ра­на са­мос­то­я­тел­ност за тър­се­не на соб­с­т­ве­ни ал­тер­на­ти­ви, в то­ва чис­ло го­тов­ност за мо­бил­ност и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во,
 • По­доб­ре­но са­мо­поз­на­ние и уме­ния за обек­тив­но са­мо­наб­л­ю­де­ние и са­мо­а­на­лиз;
 • При­до­би­то раз­би­ра­не на про­це­са на ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не и фор­ми­ра­ни уме­ния за взе­ма­не на са­мос­то­я­те­лен из­бор;
 • Сти­му­ли­ра­не на гъв­ка­вост­та, фор­ми­ра­но раз­би­ра­не за ка­ри­е­ра­та ка­то пос­ле­до­ва­тел­ност от пре­хо­ди и ре­ви­зия на нап­ра­ве­ния из­бор;

 

Очаквани ре­зул­та­ти от кариерното ориентиране при завършване на Вто­ри гим­на­зи­а­лен етап (XI – XII клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Усъ­вър­шен­с­т­ва­ни уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та – за обек­тив­на са­мо­о­це­нка; спо­соб­нос­ти за са­мос­то­я­тел­но взе­ма­не на под­хо­дя­щи, съг­ла­су­ва­ни ре­ше­ния;
 • Фор­му­ли­ра­ни яс­ни цен­нос­ти, лич­ни при­о­ри­те­ти и ви­зия за раз­ви­тие (крат­кос­роч­ни и дъл­гос­роч­ни­те це­ли);
 • Съз­да­ден ка­ри­е­рен план за лич­но и про­фе­си­о­нал­но бъ­де­ще;
 • Спо­соб­ност за при­ла­га­не на раз­лич­ни ефек­тив­ни стра­те­гии за тър­се­не на ра­бо­та – вкл. съз­да­ва­не на кон­так­ти, из­пол­з­ва­не на он­лайн прос­т­ран­с­т­во­то за ли­чен мар­ке­тинг, уме­ния за са­моп­ре­зен­та­ция.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *