Откриване на новата учебна година

ОТКРИВАНЕ:
15.09.2017г. от 09:00ч.


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА:
за 8 и 9 клас – 19.09.2017г. (вторник) от 17:30ч.

Публикувано в Новини

Кариерното ориентиране

 

Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Кариерното ориентиране има важна роля за осъществяване на връзката между в професионалното образование и пазара на труда.

От една страна, по­ви­ша­ва­нето на информираността на уче­ни­ци и ро­ди­те­ли относно нарастващото търсене на специалисти с професионална квалификация привлича  мотивирани млади хора към професии, които имат стратегическа важност, осигуряват добра кариерна перспектива и множество възможности за надграждане на образованието. Това носи ползи както за индивида, така и за икономиката и обществото и утвърждава престижа на професионалното образование.

В същото време, кариерното ориентиране има роля не само на „входа“ на системата за професионално образование и обучение, но и за гарантиране на успешната реализация на

завършващите професионално образование чрез допълване на специфични професионални компетентности с преносими умения, приложими във всички сфери на живота. Това са например умения като планиране, работа в екип, лидерство, комуникативност, отговорност, инициативност, нагласа за учене и много други.

1. Це­ли

Целта, задачите и конкретните резултати от кариерното ориентиране на учениците от 9. до 12. клас са свързани с потребности от умения за планиране на кариерното развитие, знания за изискванията и за динамиката на пазара на труда, умения за справяне с предизвикателства към себе си, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

Обща цел: 

 • Да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. 
 •  Професионално самоопределение, професионален избор, развитие на кариерни умения на личността на основата на консултирано вземане на информирани решения от детето и неговите родители или от младия човек за неговото професионално и жизнено развитие.
 •  Установяване и създаване на условия за разгръщане и развитие на личностния потенциал на човека от ранна детска възраст.

Специфични цели: 

 

 •  Създаване и прилагане на модел на кариерно ориентиране на ниво училище;
 •  Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg) за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование;
 •  Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности;
 •  Утвърждаване на клуб „Кариера” като ефективно консултационно, методическо и координиращо звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.
 •  Кариерното развитие е основен елемент от развитието на човека. То обхваща целия жизнен цикъл на индивида и оказва влияние върху личността като цяло. Кариерното развитие включва концепцията на лицето за собственото му “аз”, семейния му живот, както и аспектите на околната и културна среда, в която човек живее” .
 •  Кариерното развитие се определя и като непрестанен процес на учене, следване на някои гъвкави стъпки, свързани със себеоткриването, проучване на възможности за работа, взимане на решения и определяне на цел.
 •  Запознаване на учениците със света на труда и професиите;
 •  Осъзнаване на връзката между училището и кариерата.  
 •  Поемане на отговорност за  кариера 
 •  Самооценка на възможностите 
 •  Търсене и  информация и ресурси за кариерата 
 •  Преследване на  реалистични кариерни планове

Кариерното ориентиране за учениците включва следните общи модули:

 •   учене през целия живот и планиране на кариерата – целта е ученикът да се развие като личност, която е готова да учи през целия живот, да упражнява различни роли в променящата се образователна, жизнена и работна среда и да оформи неговия живот в резултат на съзнателни решения, включително и правене на разумни кариерни избори;
 •   среда и устойчиво развитие – целта е ученикът да бъде социално активна, отговорна и загрижена за средата личност, която я съхранява и защитава, както и е отговорна за нейната устойчивост;
 •  гражданска инициативност и предприемачество – целта е ученикът да се развива като активен и отговорен член на общността и обществото, който разбира принципите и механизмите на общественото функциониране и чрез значимостта на гражданската инициатива да се чувства член на обществото, да се основава на националните културни традиции, а по този начин и да развива своите дейности в различни направления; Програми за кариерно ориентиране в училищна среда
 •  културна идентичност – целта е ученикът да се развие като личност, която е културно грамотна, разбираща ролята на културата във формирането на мислите и поведението на хората и която знае как културите са се променяли във времето, има представа за универсалността на културите и особеностите на начина на живот, детерминирани от културата, и цени собствената култура, културното многообразие и е толерантна, подготвена за сътрудничество;
 •  информационна среда – целта е ученикът да се развие като информационно съзнателен човек, който има формирана чувствителност към заобикалящата го информационна среда и по този начин е способен критично да я анализира и да действа според собствените си цели и етичните обществени норми в комуникацията;
 •  технология и иновация – целта е ученикът да се развие в личност, която е предразположена към иновациите и която знае как да използва съвременните технологии за определена цел; личност, която се справя с бързо променящата се технологична среда за живеене, учене и работа;
 •  здраве и безопасност – целта е ученикът да се развие в умствено, емоционално, социално и физически здрав член на обществото, който е способен да следва здравословен начин на живот, да действа по безопасен начин и да взима участие в развитието и насърчаването на здравословна среда за живот;
 •  ценности и морал – целта е ученикът да се развие морално, да припознава основните ценности и морални принципи в обществото, следва ги във и извън училище, не остава безразличен, когато те се нарушават, и се намесва в съответствие със собствените си способности, когато е необходимо.
 • Зат­вър­ж­да­ва­не на про­фе­си­о­нал­но­то образование ка­то прив­ле­ка­тел­на въз­мож­ност за обу­че­ние, включва­ща спо­соб­нос­ти­те и же­ла­ни­я­та на уче­ни­ци­те, и на­лич­ни­те ре­сур­си, изис­к­ва­ни­я­ на па­за­ра на тру­да и пер­с­пек­ти­ви­те за на­ми­ра­не на ра­бо­та; прив­ли­ча­не и за­дър­жа­не на мо­ти­ви­ра­ни уче­ни­ци с ин­те­ре­си и наг­ла­си за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция и ка­ри­ер­но раз­ви­тие по про­фе­си­я­та, ко­я­то изу­ча­ват;
 • По­доб­ря­ва­не на връз­ка­та меж­ду об­ра­зо­ва­ни­е­то и па­за­ра на тру­да чрез ка­ри­ер­но ин­фор­ми­ра­не и ак­тив­но­то включва­не на биз­не­са в оси­гу­ря­ва­не­то на ат­рак­тив­на и адек­ват­на под­го­тов­ка по про­фе­сии; оси­гу­ря­ва­не на об­рат­на връз­ка от стра­на на ра­бо­то­да­те­ли­те за по­доб­ря­ва­не на ком­пе­тен­т­нос­ти­те на обуча­ва­ни­те и ин­фор­ма­ция за потребностите на кон­к­рет­ни­те ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри;
 • Под­по­ма­га­не ре­а­ли­за­ци­я­та на за­вър­ш­ва­щи­те про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние чрез под­к­ре­па за при­до­би­ва­не на ключо­ви уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та, сти­му­ли­ра­не на ак­тив­ност­та на уче­ни­ци­те, при­до­би­ва­не­то на ра­бо­тен опит и уме­ния чрез ста­жо­ве и прак­ти­ка и на­сър­ча­ва­не на тях­на­та мо­бил­ност и гъв­ка­вост;
 • На­ма­ля­ва­не на преж­дев­ре­мен­но на­пус­на­ли­те учи­ли­ще и на мла­де­жи­те с нис­ко об­ра­зо­ва­тел­но и ква­ли­фи­ка­ци­он­но рав­ни­ще.

Це­ли на Програмата за кариерно ориентиране в Пър­ви гим­на­зи­а­лен етап (VIII – X клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние :

 • Фор­ми­ра­не на уме­ния за уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­рното раз­ви­тие: се­бе­поз­на­ние, уве­ре­ност в се­бе си и в соб­с­т­ве­ни­те уме­ния и спо­соб­нос­ти, как­то и уме­ния за пла­ни­ра­не, оп­ре­де­ля­не на це­ли и взе­ма­не на ре­ше­ния.

Цел на про­це­са по ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­ли­ще през Вто­ри гим­на­зи­а­лен етап (XI – XII клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Из­г­раж­да­не на уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та

 

2. задачи

 •  Формиране на разбиране за кариерата;
 •  Насърчаване на интереса на учениците към ученето и кариерното ориентиране.

За­да­чи на кариерното ориентиране в професионалното образование:

 • Сти­му­ли­ра­не на раз­ви­ти­е­то по про­фе­сии, тър­се­ни на па­за­ра на тру­да;
 • Фор­ми­ра­не на уме­ния за пла­ни­ра­не на ка­ри­ер­но­то раз­ви­тие; уме­ния за спра­вя­не с пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва; обе­ди­ня­ва­не на из­бо­ра на про­фе­сия с из­бо­ра на въз­мож­нос­ти за об­ра­зо­ва­ние, обу­че­ние и за­е­тост.
 • На­сър­ча­ва­не на при­до­би­ва­не­то на прак­ти­чес­ки опит и уме­ния (вкл. чрез ду­ал­но обу­че­ние) и обу­че­ние в уме­ния за за­е­тост, ко­и­то да оси­гу­рят по-го­ля­ма при­год­ност и адек­ват­ност на за­вър­ш­ва­щи­те към изис­к­ва­ни­я­та на ра­бо­то­да­те­ли­те;
 • Пре­дос­та­вя­не на адап­ти­ра­но към пот­реб­нос­ти­те на мла­ди­те хо­ра ин­фор­ми­ра­не и кон­сул­ти­ра­не от­нос­но въз­мож­нос­ти­те за при­до­би­ва­не на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, ду­ал­но обу­че­ние, ста­жу­ва­не и чи­ра­ку­ва­не на ра­бот­но­то мяс­то, а съ­що та­ка и на­соч­ва­не към гъв­ка­ви пъ­те­ки за ре­ин­тег­ра­ция на от­пад­на­ли­те, и прог­ра­ми за суб­си­ди­ра­на заетост за без­ра­бот­ни мла­де­жи с нис­ко об­ра­зо­ва­тел­но рав­ни­ще и без ква­ли­фи­ка­ция, в съ­от­вет­с­т­вие с пот­реб­нос­ти­те на па­за­ра на тру­да.
 • При­до­биване на зна­ния за ха­рак­те­ра и ди­на­ми­ка­та на па­за­ра на тру­да; фор­ми­ра­не на раз­би­ра­не за тяс­на вза­и­мов­ръз­ка меж­ду про­фе­си­и­те и не­об­хо­ди­мост от пре­но­си­ми, ши­ро­ко при­ло­жи­ми уме­ния. Раз­би­ране и осъз­на­ване на зна­че­ни­е­то на ин­фор­ми­ра­ния из­бор;Раз­би­ране и осъз­на­ване на пот­реб­ност­та от уме­ния за пла­ни­ра­не на ка­ри­ер­но­то раз­ви­тие;Раз­ви­ване на уме­ния за спра­вя­не с пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та пред са­ми­те тях, свър­за­ни с въз­мож­нос­ти­те за об­ра­зо­ва­тел­на, про­фе­си­о­нал­на и лич­нос­т­на ре­а­ли­за­ция;
 • Поз­на­ва­не и раз­би­ра­не на соб­с­т­ве­ния „Аз“ и съ­от­на­ся­не­то му към же­ла­на­та ка­ри­е­ра: Поз­на­ва­не и ос­мис­ля­не на ключо­ви­те ком­по­нен­ти на чо­веш­ка­та ин­ди­ви­ду­ал­ност: ха­рак­те­ро­ви осо­бе­нос­ти, ин­те­ре­си, уме­ния, спо­соб­нос­ти, мо­ти­ви, наг­ла­си, цен­нос­ти и др.; Усъ­вър­шен­с­т­ва­не уме­ни­я­та за са­мо­а­на­лиз и обек­тив­на са­мо­о­цен­ка; Разпознаване и под­реж­дане по при­о­ри­тет на соб­с­т­ве­ни про­фе­си­о­нал­ни ин­те­ре­си; Зна­ния за то­ва, как­во мо­гат и как­во би­ха ис­ка­ли да мо­гат, и уме­ния за съ­от­на­ся­не на соб­с­т­ве­ни ин­те­ре­си към ус­ло­ви­я­та на па­за­ра на тру­да;
 • Из­г­раж­да­не на уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не у уче­ни­ци­те; Раз­би­ране за про­це­са за взе­ма­не на ре­ше­ние за из­бор на об­ра­зо­ва­ние и/или про­фе­сия ка­то осъз­нат и про­дъл­жи­те­лен про­цес, изис­к­ващ: дос­тиг­на­та сте­пен на со­ци­ал­на зря­лост; от­го­вор­но от­но­ше­ние; по­ла­га­не на сис­тем­ни уси­лия и це­ле­на­со­че­но опоз­на­ва­не на соб­с­т­ве­ни­те, ин­те­ре­си, уме­ния и спо­соб­нос­ти, как­то и опоз­на­ва­не на ха­рак­те­рис­ти­ки­те на же­ла­ни­те про­фе­си­и­те; Раз­би­ра­не на мо­де­ла (про­уч­ва­не, ана­лиз, оп­ре­де­ля­не на об­ласт на при­ем­ли­ви­те ре­ше­ния и из­бор меж­ду раз­лич­ни ал­тер­на­ти­ви) при взе­ма­не на ре­ше­ние за из­бор на об­ра­зо­ва­ние и про­фе­сия; при­до­би­ва­не на уме­ния за взе­ма­не на ре­ше­ние по да­ден ка­зус, как­то и за съ­пос­тав­ка на ефек­тив­ност­та на раз­лич­ни­те ме­то­ди и сти­ло­ве за взе­ма­не на ре­ше­ние;
 • Раз­би­ране и осъз­на­ване на про­це­са на пре­ход ка­то не­об­хо­ди­мост от пос­та­вя­не на крат­кос­роч­ни це­ли за пос­ти­га­не на край­на цел; Раз­виване на уме­ния за ана­ли­з на ти­пич­ни греш­ки при из­бор и пре­ход и уме­ния за от­к­ри­ване на съ­от­вет­ни на­чи­ни за спра­вя­не; Раз­ви­ва­не на усе­т към зна­че­ни­е­то на лич­на­та ини­ци­а­ти­ва при пла­ни­ра­не и пре­ход към про­дъл­жа­ва­не на об­ра­зо­ва­ни­е­то и/или из­ли­за­не на па­за­ра на тру­да.
 • За­дъл­бо­ча­ва­не на ин­фор­ма­ци­я­та за ак­ту­ал­но­то със­то­я­ние на па­за­ра на тру­да и за про­фе­си­о­нал­ни­те об­лас­ти, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват най-го­лям ин­те­рес;
 • Оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па за плавен пре­ход от гим­на­зи­а­лен етап към ре­а­ли­за­ция на па­за­ра на тру­да или про­дъл­жа­ва­не на об­ра­зо­ва­ни­е­то във вис­ше учи­ли­ще;
 • На­сър­ча­ва­не на ин­ди­ви­ду­ал­на­та ини­ци­а­ти­ва при съз­да­ва­не на об­ра­зо­ва­те­лен и/или про­фе­си­о­на­лен мар­ш­рут – из­с­лед­ва­не на въз­мож­ни­те ал­тер­на­ти­ви;  фор­ми­ра­не на уме­ния за кон­с­т­рук­ти­вен ди­а­лог, оси­гу­ря­ва­не на под­к­ре­па и от­с­то­я­ва­не на лич­ни­те ре­ше­ния (асер­тив­ност) в из­б­ра­на­та ка­ри­ер­на тра­ек­то­рия;

Ор­га­ни­зи­ра­не на сре­щи с ра­бо­то­да­те­ли, по­се­ще­ния на ра­бот­ни мес­та; ста­жо­ве, учеб­ни прак­ти­ки и обу­че­ние на ра­бот­но­то мяс­то; оси­гу­ря­ва­не на въз­мож­нос­ти за пред­с­та­вя­не на уче­ни­ци­те пред ра­бо­то­да­те­ли в със­те­за­ния по про­фе­сии, де­мон­с­т­ра­ции, па­на­и­ри и др.

3. резултати

 •  Ка­чес­т­во­то на ус­лу­ги­те за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те в учи­ли­ще оказва отражение вър­ху про­фе­си­о­нал­но­то и об­ра­зо­ва­тел­но са­мо­оп­ре­де­ле­ние на уче­ни­ци­те и мла­ди­те хо­ра в ед­на дъл­гос­роч­на пер­с­пек­ти­ва на тех­ния жи­вот след за­вър­ш­ва­не на сред­но­то об­ра­зо­ва­ние и вър­ху об­щес­т­ве­но­то со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ко и кул­тур­но раз­ви­тие.
 •  Про­фе­си­о­нал­но са­мо­оп­ре­де­ле­ние и ин­фор­ми­ра­ност;
 •  Фор­ми­ра­не на уме­ния за взе­ма­не на ав­то­ном­ни Аз-ре­ше­ния по от­но­ше­ние на тех­ния

об­ра­зо­ва­те­лен, про­фе­си­о­на­лен и ка­ри­е­рен път;

 •  Фор­ми­ра­не на ос­нов­ни ка­ри­ер­ни уме­ния.

Очаквани ре­зул­та­ти:

 • Придобити уме­ния за гъв­ка­ви пре­хо­ди при не­об­хо­ди­мост от смя­на на про­фе­си­о­нал­ни­те из­бо­ри-ре­ше­ния;
 • Придобити уме­ния за про­фе­си­о­нал­но адап­ти­ра­не и ин­тег­ри­ра­не в про­фе­си­о­нал­на сре­да;
 • Придобити уме­ния за про­фе­си­о­нал­на мо­бил­ност и пре­о­до­ля­ва­не на пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва и кри­зис­ни ка­ри­ер­ни си­ту­а­ции:
 • Поз­на­ние за съ­щес­т­ву­ва­щи­те и но­во­въз­ник­ва­щи про­фе­сии; при­до­би­ти ком­пе­тен­т­нос­ти, не­об­хо­ди­ми за ов­ла­дя­ва­не­то и ус­пеш­но­то им из­пъл­не­ние;
 • Придобити уме­ния за пла­ни­ра­не на пер­с­пек­ти­ви­те за раз­ви­тие в рам­ки­те на из­б­ра­на­та про­фе­сия или по друг ал­тер­на­ти­вен мар­ш­рут;
 • При­до­би­ти уме­ния за за­е­тост – спо­соб­ност за про­уч­ва­не на въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то про­фе­си­и­те да­ват; доб­ро са­мо­поз­на­ние на сво­и­те ин­те­ре­си, спо­соб­нос­ти, уме­ния, осо­бе­нос­ти на лич­ност­та, це­ли, цен­нос­ти, за­лож­би и де­фи­ци­ти;
 • Придобити уме­ния да взе­ма ре­ше­ния и да ги ре­а­ли­зи­ра, за да осъ­щес­т­ви ус­пеш­но пре­хо­да към па­за­ра на тру­да или по-ви­со­ка об­ра­зо­ва­тел­на сте­пен.

 

Очак­ва­ни ре­зул­та­ти от кариерното ориентиране при завършване на Пър­ви гим­на­зи­а­лен етап (VIII – X клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Раз­ши­ре­на ин­фор­ма­ция за про­фе­си­и­те, въз­мож­нос­ти­те за ре­а­ли­за­ция на ре­ги­о­нал­но ни­во и осо­бе­нос­ти­те на ка­ри­ер­ни пъ­ти­ща ка­то на­ет и са­мо­на­ет; Сти­му­ли­ра­на са­мос­то­я­тел­ност за тър­се­не на соб­с­т­ве­ни ал­тер­на­ти­ви, в то­ва чис­ло го­тов­ност за мо­бил­ност и пред­п­ри­е­ма­чес­т­во,
 • По­доб­ре­но са­мо­поз­на­ние и уме­ния за обек­тив­но са­мо­наб­л­ю­де­ние и са­мо­а­на­лиз;
 • При­до­би­то раз­би­ра­не на про­це­са на ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не и фор­ми­ра­ни уме­ния за взе­ма­не на са­мос­то­я­те­лен из­бор;
 • Сти­му­ли­ра­не на гъв­ка­вост­та, фор­ми­ра­но раз­би­ра­не за ка­ри­е­ра­та ка­то пос­ле­до­ва­тел­ност от пре­хо­ди и ре­ви­зия на нап­ра­ве­ния из­бор;

 

Очаквани ре­зул­та­ти от кариерното ориентиране при завършване на Вто­ри гим­на­зи­а­лен етап (XI – XII клас) – про­фе­си­о­нал­но об­ра­зо­ва­ние:

 • Усъ­вър­шен­с­т­ва­ни уме­ния за пла­ни­ра­не и уп­рав­ле­ние на ка­ри­е­ра­та – за обек­тив­на са­мо­о­це­нка; спо­соб­нос­ти за са­мос­то­я­тел­но взе­ма­не на под­хо­дя­щи, съг­ла­су­ва­ни ре­ше­ния;
 • Фор­му­ли­ра­ни яс­ни цен­нос­ти, лич­ни при­о­ри­те­ти и ви­зия за раз­ви­тие (крат­кос­роч­ни и дъл­гос­роч­ни­те це­ли);
 • Съз­да­ден ка­ри­е­рен план за лич­но и про­фе­си­о­нал­но бъ­де­ще;
 • Спо­соб­ност за при­ла­га­не на раз­лич­ни ефек­тив­ни стра­те­гии за тър­се­не на ра­бо­та – вкл. съз­да­ва­не на кон­так­ти, из­пол­з­ва­не на он­лайн прос­т­ран­с­т­во­то за ли­чен мар­ке­тинг, уме­ния за са­моп­ре­зен­та­ция.

 

Публикувано в Новини

Център за Еврейско-българско Сътрудничество

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” за четвърта поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Тази година темата е: Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм. За улеснение на учениците сме предложили шест фрагмента от негови изказвания, които да бъдат основа за размисъл в литературните творби. Младите автори следва да изберат един от тях за мото на есето си. В свободна литературна форма те трябва да изразят своите виждания как да бъдат постигнати общочовешките цели за живот, основан на осмислени изконни ценности.

Според регламента, в надпреварата могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас.
За да подпомогнe младите творци, Център „Алеф” отново помества на сайта си http://alef-bg.org  виртуална библиотека, която представя биографични данни, библиография, речи, слова и интервюта на Шимон Перес, както и други материали, свързани с темата.

Компетентно авторитетно жури и тази година ще оценява ученическите творби.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през пролетта на 2017 г. Победителят ще бъде награден с участие в едноседмичен международен семинар за млади лидери в Херцлия, Израел на разноски на организаторите. По традиция първата литературна разработка ще бъде публикувана във водещи български медии. Авторите на творбите, класирали се на второ и трето място ще получат парични премии – 200 и 150 лева. Най-добре представилите се ще бъдат поканени на разноски на център „Алеф” в Бургас, за да участват в тържествената церемония.  Предвидени са поощрителни награди, както и други изненади за тях.

Есетата трябва да бъдат получени до 10 март на електронен адрес:center.alef@gmail.com или по пощата на адрес:  Бургас 8000 пл. Баба Ганка 4 ет. 4. Център Алеф.

Конкурсът, който продължава да привлича участници от цялата страна, придобива все по-голям авторитет като престижна инициатива в национален мащаб и се утвърждава като изпитан похват за възпитание на стремеж към човеколюбие, толерантност и справедливост. Третото издание на конкурса привлече повече от 90 ученици. 20 от тях бяха поощрени с награди.

С уважение,

Алберта Алкалай

Председател

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”

Публикувано в Новини

Отворен е конкурса за ученици и кандидат-студенти „Моят 3Dсвят“

За трета поредна година  Машинно-технологичния факултет (МТФ) при
ТУ-София организира конкурса "Моят 3D свят" за разработване на 3D модел
за ученици и кандидат-студенти. Конкурсът е под патронажа на Президента
на Република България, а от тази година съорганизатор е и фондация
"Еврика". Учениците, търсещи изява в областта на съвременните компютърни
технологии и 3D моделиране, ще имат възможност да се изявят. Конкурсът
"Моят 3D свят" тази година стартира значително по-рано, за да може
участниците да имат повече време, като срокът за изпращане на
разработения модел е до 24:00 часа на 17.5.2017 г.
Примерни направления в конкурса, към които да се насочат учениците може
да  бъдат:
– Моят 3D робот;
– Моят 3D летящ обект (самолет, хеликоптер, ракета, делтапланер);
– Моето 3D МПС (автомобил, мотор/мотоциклет, танк и т.н.);
– Моята 3D машина;
– Моята 3D сграда (къща, блок, мол и т.н.);
– Моето 3D изобретение;
– Моят 3D ………… – конкурсът е отворен и може учениците да добавят теми по
собствено желание.

Условията за участие в конкурса, процедурата за регистрация и наградите
са обявени на сайт www.my3dworld.org.

Христо Карамишев, доц.
Факултетен координатор в МТФ при ТУ-София

Публикувано в Новини, Съобщения

100 дървета подарък за Вашето училище.

100 дървета подарък за Вашето училище

 

Уважаеми Директори, Учители и Ученици,

Подаряваме 20 000 дървета на училищата в България – всеки клас от цялата страна може да участва до 27.11.16 г., вижте как тук: http://gorata.bg/content/igra

Споделете с Вашите ученици и нека повече деца имат възможността да засадят дърво!

Благодарим Ви!

С уважение,
Когато станем 100 000 ще посадим гора

Copyright © 2016

www.gorata.bg

Публикувано в Новини, Съобщения

Национална информационна кампания

инфо. кампания

Публикувано в Новини, Съобщения

Конкурс „10 години България в ЕС: резултати и предизвикателства“

Информация

Публикувано в Новини, Съобщения

Национална среща на ученическите съвети и парламенти в Хасково

Съюз на учениците в България, с подкрепата на община Хасково, организира национална среща на ученическите съвети и парламенти между 21-23 октомври в град Хасково, като част от поредица национални срещи, които ще бъдат проведени с домакинство от различни общини. Всичко необходимо за идеята можете да откриете в представянето тук : http://prezi.com/qf-carlqsej-/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  

 

Линк към фейсбук събитието за срещата : https://www.facebook.com/events/1606013219699042/

 

На националната среща ще бъдат поканени министърът на образованието и науката г-жа Меглена Кунева; представители на местното самоуправление; представители на директорската, учителската, родителската и студентската общности; неправителствени организации с предмет на дейност ученическо и младежко, гражданско участие; представители на OBESSU и други.

 

Програма и техническа информация за националната среща можете да откриете в прикачените файлове. Моля прочетете внимателно техническата информация.

 

!Разходите за нощувка и храна са за сметка на организаторите!

 

Основно участие в кръглата маса ще имат 56 ученика (по двама от всяка област) – представители на ученически съвети/парламенти и/или неформални ученически групи на възраст от 14 до 19 г. Те ще бъдат избрани въз основа на регистрационна форма за участие, която ще бъде отворена до 11 октомври включително. Линк към регистрационната форма можете да откриете тук : http://goo.gl/forms/L15d6bDyym  Могат да кандидатстват неограничен брой ученици от всяко училище.

 

Ваш ученик може да бъде един от избраните за участие в националната среща, като по този начин изрази своето мнение и мнението на съучениците си на най-високо ниво по темите за ученическото представителство, ученическото участие, проблемите в училище и гражданската активност. Срещата ще бъде изключително полезна за него/нея, защото ще може да обмени опит със свои връстници, да бъде полезен за себе си и ученическата общност, както и да се научи на отговорност и да бъде мотивиран. 

Техническа информация

Програма

Декларация от родител

Публикувано в Новини, Съобщения

Национален конкуртс „Къде е доброто“

Информация

Публикувано в Съобщения

Първа Национална ЛЯТНАезикова академия

 

Здравейте, г-н/ жо Директор,

 

с радост съобщаваме, че програмата, лекторите и мястото за националната ЛЯТНАезикова академия по чужди езици "Аз мога-тук и сега!" 2016 вече са факт! От 2 до 8 юли ще създадем една неповторима атмосфера, в която ученици от 7 до 12 клас, както и учители от средното образование, ще могат да черпят знания, практични умения и съвети от най-добрите специалисти… в България.

 

Побързайте, срокът за регистрация е до 27-ми юни. Очакваме всички амбициозни ученици от 7 до 12 клас и учителите от средното образование без, които НЕ можем! 🙂 Нека заедно покажем, че ТУК е възможно, а СЕГА е точното време! Разбира се, по традиция най-новата ни инициатива ще се проведе в неповторимата атмосфера на 4* Хотелски спа комплекс "Исмена" – гр. Девин.  

 

Лятна езикова академия Аз мога – тук и сега има за цел да създаде най-иновативната и успешна среда за усъвършенстване на английски език. Ние обещаваме да извадим на показ онези твои качества, които ще ти помогнат да бъдеш конкурентноспособен в днешния динамичен свят и да ги развием така, че да бъдеш подготвен да реагираш адекватно на бързите темпове, с които се развива животът.

 

Следете сайта http://academy.az-moga.bg/languageFacebook страницата на "Аз мога – тук и сега" и Facebook страницата на Intellect – Schools of languages, за да не пропуснете изненадите, новите лица в експертите и новите теми в програмата, за които ще ви държим в напрежение до 30-ти юни, но на порции ще издаваме по малко. 🙂

 
Подробна програма може да разгледате ТУК
 

Успех и Ви очакваме в Девин с усмивки, вдъхновение, Вашите знания, умения и настроение! 😉

Публикувано в Новини